Anar a l'àrea de clients Alta i gestió de comunicats

Bases promocionals

Aquestes campanyes promocionals no són acumulables entre si, ni amb cap altra campanya promocional de Línea Directa Aseguradora derivada d'acords comercials amb terceres entitats.

Podeu obtenir informació relativa al tractament de les vostres dades a la nostra política de privadesa.

Nova campanya de cotxe - fins a 150 €

Bases generals per optar a aquesta Campanya

 • Campanya vàlida fins al 31/12/2022.
 • Campanya aplicable únicament per a contractacions noves d'una assegurança de Línea Directa Aseguradora de cotxes, per a riscos que procedeixin d'entitats asseguradores diferents de Línea Directa Aseguradora, incloent en aquesta exclusió qualsevol de les seves marques.
 • La Campanya consisteix en l'aplicació de les tarifes de Línea Directa Aseguradora a les contractacions noves. Línea Directa Aseguradora millorarà el preu de renovació de l'entitat asseguradora de la qual prové el client, per a productes de cobertures semblants, en un import d'entre un mínim de 10 € i un màxim de 150 € en funció del perfil de client i del tipus de risc a assegurar, i sempre que el client tingui els 15 punts del carnet de conduir.
 • Línea Directa Aseguradora pot exigir al Prenedor de la pòlissa:
  • Justificar documentalment la possessió de 15 punts del carnet de conduir, aportant el certificat al qual es pot accedir des del lloc web de la DGT (www.dgt.es).
  • Justificar documentalment el preu de renovació de la seva companyia actual. En el cas que la pòlissa de Línea Directa li ofereixi una cobertura superior, haurà d'aportar un pressupost de renovació que contingui aquestes cobertures addicionals. El termini per poder justificar-ho és de 35 dies des de l'entrada en vigor del pressupost a Línea Directa. La justificació haurà de contenir, com a mínim, l'import de la prima de renovació, les dades del Prenedor i la descripció dels productes o garanties coberts. Sense aquesta justificació no serà possible aplicar la millora indicada en aquesta Campanya.
  • Que la solvència econòmica del Prenedor de la pòlissa pugui ser confirmada per Línea Directa i, en cas que el Prenedor de la pòlissa ja sigui client d'una pòlissa de Línea Directa Aseguradora, ha de tenir tots els rebuts pagats.
 • Perquè aquesta Campanya es pugui aplicar, caldrà que el Prenedor i el vehicle assegurat compleixin les següents condicions:
  • Respecte de la pòlissa i del vehicle:
   • Haver complert 26 anys.
   • Tenir una antiguitat de més de 5 anys en el carnet de conduir.
  • Respecte del vehicle assegurat:
   • Que el vehicle no sigui de nova adquisició en el moment de contractació de la pòlissa amb Línea Directa.
   • Que el vehicle i el titular de l'assegurança hagin estat assegurats, com a mínim, durant l'anualitat anterior.
   • Que el vehicle no hagi tingut cap sinistre culpable durant els 5 anys anteriors a la data de la contractació de la pòlissa amb Línea Directa.
   • Que el vehicle no correspongui al producte d'assegurança «Llámalo X» ni a la pòlissa «Respira».
  • Respecte d'altres requisits de la pòlissa:
   • Que no condueixin el vehicle persones menors de 26 anys.
 • Vàlid per a prenedors que siguin persones físiques. No aplicable a empreses o autònoms per a vehicles d'ús professional.
 • L'entrada en vigor de la pòlissa subscrita amb Línea Directa Aseguradora s'ha de produir en un termini mínim de 4 dies des de la data de contractació de la pòlissa.
 • Aquesta Campanya únicament serà aplicable durant la primera anualitat de la pòlissa d'assegurança contractada amb Línea Directa.
 • Aquesta campanya és incompatible amb la campanya «Millor preu garantit».
 • Totes les noves contractacions estan subjectes a les normes de subscripció de la Companyia i les condicions d'aquesta Campanya descrites aquí.

Campanya de Llar + Regal assegurança Metge on line

Bases generals aplicables per optar a aquesta promoció

Consulta les condicions d'aquesta promoció en aquest enllaç.

Compensació per utilitzar menys el cotxe

Bases generals per optar a aquesta promoció

La compensació es realitzarà mitjançant punts «Porque TU Vuelves» del Programa SUMA en Línia fins a un màxim de 100 €, en acabar l'anualitat i sempre que es renovi la pòlissa.

Per al càlcul del percentatge es tindrà en compte la diferència entre els quilòmetres declarats a l'inici de l'anualitat i els recorreguts a la finalització de la mateixa anualitat, dins dels trams de quilometratge establerts en la contractació. En el cas que hi hagi variacions per sota del límit inferior del tram corresponent, el percentatge resultant s'aplicarà sobre la prima neta (sense recàrrecs ni impostos), i donarà lloc a l'import de compensació que correspongui, fins a un límit de 100 €.

Vàlid per a noves contractacions o clients que renovin la seva assegurança de cotxe amb Línea Directa durant la vigència de la present Campanya.

Campanya vàlida des del 31/01/2021 fins al 31/12/2021.

Perquè es pugui aplicar la campanya, s'han de completar els passos següents:

 • Un cop contractada la pòlissa de cotxe de Línea Directa, l'assegurat enviarà a Línea Directa, de manera telemàtica, una fotografia del comptaquilòmetres del vehicle assegurat en què quedin reflectits el nombre de quilòmetres, la data i la correspondència d'aquestes dades amb el vehicle assegurat.
 • Disposarà d'un termini de 30 dies naturals per a poder enviar la fotografia a comptar de la data d'entrada en vigor de la pòlissa o de la seva renovació.
 • A més, el Prenedor de la pòlissa s'haurà de donar d'alta com a membre del Programa de Fidelització SUMA en Línia de Línea Directa en el moment de l'entrada en vigor de la pòlissa.
 • En acabar la primera anualitat de l'assegurança, l'assegurat haurà de tornar a enviar a Línea Directa, per mitjans telemàtics, una fotografia del comptaquilòmetres del seu vehicle en què quedin reflectides les dades del nombre de quilòmetres, la data i la correspondència d'aquestes dades amb el vehicle, amb la finalitat d'acreditar els quilòmetres fets durant l'anualitat.
 • La informació s'haurà d'enviar a: medidas@lineadirectaaseguradora.com

Queden exclosos els canvis de vehicle que es produeixin en la pòlissa durant la vigència de la primera anualitat de l'assegurança. En aquest cas, no s'aplicaria la present Campanya.

La contractació de la pòlissa està subjecta a les normes de subscripció de Línea Directa Aseguradora.

Campanya “Millor preu Garantit”

Bases generals per optar a aquesta promoció, aplicables a les assegurances de la llar i de motor

 • Promoció vàlida fins al 31/12/2022.
 • La campanya consisteix en l'aplicació de les tarifes de Línea Directa Aseguradora a les contractacions noves. En el cas que la prima de Línea Directa, per a productes de cobertures semblants, sigui superior a la prima de renovació de l'entitat asseguradora de la qual prové el client, Línea Directa procedirà, per a la contractació nova, a igualar-la i a millorar-la en un import de fins a 10 €.
 • Perquè sigui procedent l'aplicació d'aquesta campanya, l'acceptant que vulgui contractar la pòlissa nova de Línea Directa haurà de justificar documentalment el preu de renovació de la seva companyia actual. En el cas que la pòlissa de Línea Directa li ofereixi una cobertura superior, haurà d'aportar un pressupost de renovació que contingui aquestes cobertures addicionals. El termini per poder justificar-ho és de 35 dies a partir de la sol-licitud del pressupost a Línea Directa. La justificació haurà de contenir, com a mínim, l'import de la prima de renovació, les dades del prenedor i la descripció dels productes o garanties coberts. Sense aquesta justificació no serà possible aplicar la millora indicada en aquesta campanya.
 • Promoció aplicable únicament per a contractacions noves d'una assegurança de Línea Directa Aseguradora de cotxes o de llar, per a clients que procedeixin d'entitats asseguradores diferents de Línea Directa Aseguradora, incloent en aquesta exclusió qualsevol de les seves marques.
 • L'entrada en vigor de la pòlissa subscrita amb Línea Directa Aseguradora s'ha de produir en un termini mínim de 4 dies i en un màxim de 3 mesos des de la data de contractació de la pòlissa. Únicament per a pòlisses amb forma de pagament anual.
 • Aquesta campanya únicament serà aplicable durant la primera anualitat de la pòlissa d'assegurança contractada amb Línea Directa.
 • Totes les contractacions noves estan subjectes a les normes de subscripció de la Companyia.

Campanya d’assegurança de llar - Naturgy

Bases generals aplicables per optar a aquesta promoció

 • El període de validesa de la promoció és d'un any, des del 23/11/2020 fins al 23/11/2022, ambdós inclosos. Línea Directa Aseguradora es reserva el dret d'ampliar el període de validesa d'aquesta promoció.
 • Promoció aplicable a escala nacional únicament per a clients de NATURGY que contractin la seva pòlissa de la llar amb LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA i siguin transferits telefònicament de NATURGY a LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA.
 • Perquè sigui procedent l'aplicació d'aquesta campanya, s'han de complir els requisits següents:
  • que siguin clients de NATURGY, és a dir, que tinguin contractat amb Naturgy el subministrament de llum o gas;
  • que siguin transferits, telefònicament o des de la seva àrea de clients, des de NATURGY fins a LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA i que s'efectuï la contractació de la pòlissa d'assegurança de la llar;
  • o bé que hagin donat la seva autorització a NATURGY i incloguin les seves dades personals per a rebre ofertes de tercers i sol·licitin ser trucats per part de LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA i contractin la seva pòlissa de la llar en un període de 60 dies a comptar del moment en què es va donar el consentiment.
 • Quan es compleixin les condicions de la promoció, Línea Directa Aseguradora obsequiarà, un cop consti com a contractada la pòlissa d'assegurança de la llar, de la manera següent:
  • per a clients transferits telefònicament, amb un 20 % de reemborsament del valor de la pòlissa de la llar i, a més, donant la possibilitat de triar entre la cobertura de reparacions elèctriques d'electrodomèstics o la del servei de manetes, inclòs a la pòlissa en qüestió, sense cap cost;
  • per a clients transferits des de l'Àrea de clients de Naturgy, amb un 25 % de reemborsament del valor de la pòlissa de la llar.
 • El regal de la cobertura serà per un any, a comptar de l'entrada en vigor de la pòlissa.
 • En cas de cancel·lació o impagament de la pòlissa, es perdria aquest regal.
 • Promoció subjecta a condicions de contractació segons les normes de la Companyia. No serà acumulable amb altres promocions.

Nova campanya de llar - fins a un 30%

Bases generals aplicables per optar a aquesta promoció

 • Promoció vàlida fins al 31/12/2022.
 • La campanya consisteix en l'aplicació de les tarifes de Línea Directa Aseguradora a les contractacions noves d'assegurança de la llar. En el cas que la prima de Línea Directa, per a productes de cobertures semblants, sigui superior a la prima de renovació de l'entitat asseguradora de la qual prové el client, Línea Directa procedirà, per a la contractació nova, a igualar-la i a millorar-la en un import des de 10 € fins a un màxim del 30%.
 • Perquè sigui procedent l'aplicació d'aquesta campanya, el prenedor que vulgui contractar la pòlissa nova de la llar de Línea Directa haurà de justificar documentalment el preu de renovació de la seva companyia actual. En el cas que la pòlissa de la llar de Línea Directa li ofereixi una cobertura superior, haurà d'aportar un pressupost de renovació que contingui aquestes cobertures addicionals. El termini per poder justificar-ho és de 35 dies a partir de la sol•licitud del pressupost a Línea Directa. La justificació haurà de contenir, com a mínim, l'import de la prima de renovació, les dades del prenedor i la descripció dels productes o garanties coberts. Sense aquesta justificació no serà possible aplicar la millora indicada en aquesta campanya.
 • Promoció aplicable únicament per a contractacions noves d'una assegurança de la llar de Línea Directa Aseguradora, per a clients que procedeixin d'entitats asseguradores diferents de Línea Directa Aseguradora, incloent en aquesta exclusió qualsevol de les seves marques.
 • L'entrada en vigor de la pòlissa de la llar subscrita amb Línea Directa Aseguradora s'ha de produir en un termini mínim de 4 dies i en un màxim de 3 mesos des de la data de contractació de la pòlissa. Únicament per a pòlisses de la llar amb forma de pagament anual.
 • Aquesta campanya únicament serà aplicable durant la primera anualitat de la pòlissa d'assegurança de la llar contractada amb Línea Directa.
 • El descompte ofert es reemborsarà en un termini de 45 dies des de la contractació, sempre que el rebut de la pòlissa corresponent estigui pagat. Aquests descomptes només són aplicables durant la primera anualitat.
 • Totes les noves contractacions i l'aplicació de la promoció estan subjectes a les normes de subscripció de la Companyia.

Assegurança essencial d'habitatge per 99€

Bases generals aplicables per optar a aquesta promoció

Subjecte a les normes de subscripció i amb les condicions següents: assegurança de responsabilitat civil, incendi i només continent fins a un capital assegurat de 100.000 €, primers habitatges menors de 100 m2 amb prenedors majors de 50 anys o habitatges secundaris. Queden exclosos els habitatges de lloguer.

Campanya "Contactar amb tu"

Bases generals aplicables per optar a aquesta promoció

 • Promoció vàlida fins al 31/12/2022 o fins a l'exhauriment d'existències (aproximadament 8.000 experiències).
 • Promoció aplicable a cotitzacions per a pòlisses d'automòbil realitzades mitjançant el lloc web de Línea Directa, sempre que es compleixi allò que estableixen aquestes bases.
 • Perquè es pugui aplicar la promoció, cal que els interessats hagin fet una primera cotització i n'hagin obtingut un preu mitjançant el lloc web de Línea Directa, on hauran deixat les seves dades de contacte. Després d'aquesta acció, en el cas de rebre una trucada de Línea Directa en què es dugui a terme un ajust de la primera cotització, es tindrà dret a l'obtenció d'un obsequi.
 • El regal de la campanya consisteix en un bo bescanviable per una de les experiències que s'ofereixen al lloc web www.regalolineadirecta.es.
 • Cada bo dona dret a l'elecció d'una de les experiències proposades a l'esmentat lloc web www.regalolineadirecta.es.
 • Les experiències estan subjectes als termes i condicions d'ús que recull cadascuna de les empreses que les ofereixen al web www.regalolineadirecta.es.
 • Promoció vàlida per a persones físiques majors d'edat.
 • Es limita a un premi per persona que hagi estat contactada telefònicament i que hagi arribat a rebre un preu per telèfon tal com s'ha indicat anteriorment.
 • Queden exclosos d'aquesta promoció els empleats i familiars d'empleats de Línea Directa.
 • Premi no reemborsable, compensable ni acumulable a altres campanyes de LÍNEA DIRECTA la vigència de les quals coincideixi amb la d'aquesta promoció.

Campanya «Personal UAM»

Bases generals aplicables per optar a aquesta promoció

 • Promoció subjecta a condicions de contractació i al resultat de la verificació quan sigui procedent segons les normes de la Companyia. No serà acumulable amb altres promocions.
 • Aplicable quan un empleat PDI/PAS de la UAM figuri com a prenedor, conductor o pagador en una pòlissa nova de cotxe, moto, llar o empresa de Línea Directa contractada durant el període de durada de la promoció.
 • No és possible aplicar aquesta promoció al personal PDI/PAS de la UAM que ja sigui al seu torn client de Línea Directa per a les renovacions de les seves pòlisses ja subscrites, tret que contractin una pòlissa d'assegurances nova.
 • Línea Directa reemborsarà l'import del 20 % de la prima neta (abans d'impostos i recàrrecs) que es contracti durant el període de durada de la promoció, fins a un màxim de 10 pòlisses.
 • El reemborsament esmentat s'efectuarà al pagador de la pòlissa contractada 45 dies després que hagi estat abonada la prima corresponent i sempre que el prenedor, conductor o pagador segueixi pertanyent al personal PDI/PAS de la UAM.
 • Promoció vàlida per a contractacions efectuades fins al 31/12/2022. Per beneficiar-se d'aquesta promoció, el personal de la UAM ha de facilitar, en el moment de la contractació d'una assegurança, l'adreça electrònica de la UAM.
 • L'acció suposarà que el client autoritza a Línea Directa i a la UAM a intercanviar les dades personals necessàries a l'efecte i amb l'única finalitat de poder aplicar aquesta promoció.

Promoció Black Friday 2022.

Bases generals per optar a aquesta promoció

 • Promoció vàlida per a noves contractacions efectuades durant el període comprès des del 14/11/2022 fins al 04/12/2022, ambdós inclosos. Línea Directa Aseguradora es reserva el dret d’ampliar el període de validesa d’aquesta promoció.
 • Promoció aplicable per a aquells clients que facin la contractació d’una pòlissa d’assegurança de cotxe/moto/llar marca Línea Directa a través del web de Línea Directa Aseguradora (www.lineadirecta.com) o per telèfon durant el període de validesa de la promoció.
 • El regal d’aquesta promoció consisteix en:
  • Targeta Regal d’Amazon valorada en 50 € per a cada contractació de pòlissa fins a un màxim de 200 pòlisses amb regal (cotxe: 100 / llar: 50 / motos: 50).
 • No podran accedir al regal objecte d’aquesta Campanya les sol·licituds fetes fora del termini establert o que no compleixin totes les condicions especificades en aquestes Bases.
 • Línea Directa enviarà la Targeta Regal d’Amazon a cada client que hagi complert les condicions per a l’obtenció del regal, a través de correu postal, a l’adreça de notificacions indicada a la pòlissa d’assegurances, durant el mes de desembre de 2022, sempre que s’hagi abonat l’import de la prima d’assegurança de manera prèvia a Línea Directa.
 • Les Targetes Regal d’Amazon estaran subjectes als termes i condicions d’ús d’Amazon en el moment d’emissió de les targetes, disponibles a www.amazon.es.
 • Promoció subjecta a normes de subscripció de la companyia i condicions de la promoció. No acumulable amb altres promocions.

Campanya "Póliza Respira - Cotxes Híbrids Endollables i Elèctrics"

Bases generals per optar a aquesta promoció

 • El període de validesa de la promoció és de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2022, ambdós inclosos. L'Asseguradora es reserva el dret d'ampliar el període de validesa de la promoció.
 • Promoció aplicable per a qui contracti una "Póliza Respira" d’assegurança de Vehicles Híbrids Endollables i Elèctrics, en la modalitat de Tot Risc amb Franquícia* per 249 € (*Franquícia de 300 €) durant el període de validesa de la promoció.
 • Per a l'aplicació de la promoció, s'haurà de realitzar el pagament del rebut mitjançant targeta de crèdit.
 • El vehicle ha de tenir una antiguitat de 0 a 3 anys.
 • El preu de 249 € s'ha calculat aplicant un descompte promocional sobre la prima d'assegurança i únicament estarà vigent durant la primera anualitat.
 • El preu de 249 € inclou les cobertures següents:
  • Cobertura de la bateria de cotxe elèctric en cas de sinistre.
  • Assistència en viatge, inclosa per descàrrega de la bateria.
  • Robatori del cable de recàrrega integrat.
  • Lliure elecció de taller.
  • Assessorament administratiu i legal per a cotxes Elèctrics i Híbrids Endollables.
  • I molt més.
 • Vàlid per a prenedors que siguin persones físiques. No aplicable a empreses o autònoms per a vehicles d'ús professional.
 • Les contractacions estan subjectes a les normes de subscripció de la Companyia i a les condicions de la promoció descrites aquí.

Campanya "Xec de combustible per a noves pòlisses de vehicles d'empresa"

Bases legals

Línea Directa, a través d'aquesta Promoció, vol premiar la contractació de les seves assegurances per a professionals d'empreses.

Els requisits que s'han de complir per poder optar al premi recollit en aquesta Promoció són els següents:

 • S'haurà de contractar una nova pòlissa d'assegurança per a un vehicle professional d'empresa amb Línea Directa Aseguradora.
 • S'haurà de contractar durant el període de vigència d'aquesta Promoció (fins al 30/06/2022).

El premi per a les persones que compleixin els requisits esmentats consistirà en un xec de combustible de Cepsa, sempre que es compleixin les condicions establertes en aquestes Bases Legals.

El xec de combustible s'atorgarà per un import de vint-i-cinc euros (25 €) si es contracta una pòlissa amb cobertura de Tercers, i de cinquanta euros (50 €) si es contracta una pòlissa amb cobertura de Tot Risc.

Per poder accedir al premi s'hauran de dur a terme les accions següents:

 • Un cop contractada la pòlissa, el client rebrà un correu electrònic de Línea Directa amb un codi per a obtenir el xec de combustible de Cepsa.
 • Cal accedir al lloc web www.regalolineadirecta.es
 • Introduir el codi proporcionat per Línea Directa i sol·licitar a través d'aquest canal el regal del xec de combustible.

No podran accedir al regal objecte d'aquesta Campanya les sol·licituds fetes fora del termini establert o que no compleixin totes les condicions especificades en aquestes Bases.

Promoció subjecta a condicions de contractació segons les normes de la Companyia. No serà acumulable amb altres promocions.

Campanya «Descompte per a vehicles comercials»

Bases generals per optar a aquesta promoció

 • El període de validesa de la promoció és del 01/09/2015 al 31/12/2022. Línea Directa es reserva el dret d'ampliar el període de validesa de la promoció.
 • Promoció aplicable únicament per a pòlisses noves d'una assegurança d'empreses, ja sigui d'automòbils, vehicles industrials o vehicles comercials.
 • Vàlida per a prenedors que siguin persones jurídiques o autònoms amb vehicles d'ús professional.
 • El descompte màxim a aplicar en aquesta promoció serà de fins al 40 % del preu inicial ofert. Aquest descompte estarà subjecte a l'historial de sinistralitat registrat.
 • Les noves contractacions estan subjectes a les normes de subscripció de la Companyia i les condicions de la promoció que es descriuen aquí.
 • El descompte de la campanya únicament s'aplicarà en la primera anualitat de la pòlissa.

Normes generals del pagament del descompte en campanyes de reemborsament

 • El descompte ofert es reemborsarà en un termini de 45 dies des de la contractació, sempre que el rebut de la pòlissa corresponent estigui pagat. Aquests descomptes només són aplicables durant la primera anualitat.

Normes generals de l'enviament del xec regal d'Amazon

 • El període de validesa de la promoció és del 28/06/2015 al 31/12/2022, ambdós inclosos. Línea Directa es reserva el dret d'ampliar el període de validesa de la promoció.
 • Promoció aplicable per a aquells que realitzin un pressupost nou per a la contractació d'una pòlissa d'assegurança d'automòbil o motocicleta de marca Línea Directa, a través del lloc web de Línea Directa Aseguradora (www.lineadirecta.com), durant el període de validesa de la promoció, i sempre que es produeixi la contractació web de la pòlissa durant els tres mesos posteriors a la realització del pressupost. En cap cas podrà intervenir un operador telefònic durant el procés de realització del pressupost i contractació web.
 • L'import del xec regal d'Amazon.es* serà de 100 € per a contractacions de pòlisses d'assegurança d'automòbils i de 50 € per a contractacions de pòlisses d'assegurança de motocicletes, derivades de la realització de pressupostos d'acord amb els criteris d'aquesta promoció.
 • El xec regal d'Amazon.es* s'enviarà un cop que s'hagi pagat l'import de la prima d'assegurança.
 • El xec regal d'Amazon.es* estarà subjecte als termes i condicions d'ús d'Amazon en el moment d'emissió del xec, disponibles a www.amazon.es
 • Vàlid per a prenedors que siguin persones físiques. No aplicable a empreses o autònoms per a vehicles d'ús professional.
 • Les noves contractacions estan subjectes a les normes de subscripció de la Companyia i les condicions de la promoció que es descriuen aquí.

Aplicació del fraccionament de la prima

L'import de la prima d'assegurança és anual. Línea Directa únicament ofereix la possibilitat de fraccionar l'import de la prima anual en 12 mensualitats sempre que es compleixin els requisits següents:

 • Que es tracti d'una nova contractació d'una assegurança de cotxe de Línea Directa (subjecta a normes de subscripció).
 • Perquè es pugui aplicar el fraccionament, l'import mínim de la prima mensual ha de ser de 14 euros.
 • La prima s'ha d'abonar mitjançant targeta de crèdit.

A més, perquè es pugui aplicar el fraccionament, es tindran en compte els factors de risc definits per Línea Directa per a cada tipus de client.

Vàlid fins al 31/12/2022.

Preu "des de 168 € anuals o des de 14 € al mes"

Aquest import mínim s'ha obtingut aplicant el sistema habitual de tarifació de Línea Directa, per a una assegurança a tercers bàsica de cotxe. Per al càlcul de la prima s'han tingut en compte factors que influeixen en el risc, com ara la tipologia del vehicle i el perfil del prenedor i del conductor, entre d'altres. A més s'han aplicat diferents campanyes promocionals disponibles a Línea Directa.

Per tant, l'import de la prima, per a cada vehicle i per a cada prenedor pot variar en funció de les normes de subscripció, els criteris de tarifació i l'aplicació de les campanyes promocionals de Línea Directa.

A aquest import s'hi hauran d'afegir els impostos i recàrrecs legals que corresponguin.

La contractació queda subjecta a les normes de subscripció de Línea Directa.