Bases promocionals

Aquestes campanyes promocionals no són acumulables entre si, ni amb cap altra campanya promocional de Línea Directa Aseguradora derivada d'acords comercials amb terceres entitats.

Podeu obtenir informació relativa al tractament de les vostres dades a la nostra Política de Privadesa.

 • Promoció vàlida fins al 30 de juny de 2024
 • Promoció aplicable únicament per a noves contractacions de dues assegurances: una de cotxe i una altra de llar, alhora, de Línea Directa Aseguradora.
 • La campanya consisteix en el regal de la cobertura de pneumàtics (reparació i substitució de pneumàtics) per a la pòlissa de cotxe i en el cas de la pòlissa de llar incloure el servei de manteniment, per la contractació conjunta d’ambdues pòlisses (cotxe i llar).
 • Per tal que sigui procedent l'aplicació del regal, les dues pòlisses s'han de contractar al mateix moment. (amb independència de quan entrin en vigor).
 • Totes les contractacions noves i l’aplicació de la Campanya estan subjectes a les normes de subscripció de la Companyia.
 • No aplicable a empreses o autònoms per a vehicles d'ús professional.
 • Campanya vàlida fins al 31/12/2023.
 • Campanya aplicable únicament per a contractacions noves d'una assegurança de Línea Directa Aseguradora de cotxes, per a riscos que procedeixin d'entitats asseguradores diferents de Línea Directa Aseguradora, incloent en aquesta exclusió qualsevol de les seves marques.
 • La Campanya consisteix en l'aplicació de les tarifes de Línea Directa Aseguradora a les contractacions noves. Línea Directa Aseguradora millorarà el preu de renovació de l'entitat asseguradora de la qual prové el client, per a productes de cobertures semblants, en un import d'entre un mínim de 10 € i un màxim de 150 € en funció del perfil de client i del tipus de risc a assegurar, i sempre que el client tingui els 15 punts del carnet de conduir.
 • Línea Directa Aseguradora pot exigir al Prenedor de la pòlissa:
  • Justificar documentalment la possessió de 15 punts del carnet de conduir, aportant el certificat al qual es pot accedir des del lloc web de la DGT (www.dgt.es).
  • Justificar documentalment el preu de renovació de la seva companyia actual. En el cas que la pòlissa de Línea Directa li ofereixi una cobertura superior, haurà d'aportar un pressupost de renovació que contingui aquestes cobertures addicionals. El termini per poder justificar-ho és de 35 dies des de l'entrada en vigor del pressupost a Línea Directa. La justificació haurà de contenir, com a mínim, l'import de la prima de renovació, les dades del Prenedor i la descripció dels productes o garanties coberts. Sense aquesta justificació no serà possible aplicar la millora indicada en aquesta Campanya.
  • Que la solvència econòmica del Prenedor de la pòlissa pugui ser confirmada per Línea Directa i, en cas que el Prenedor de la pòlissa ja sigui client d'una pòlissa de Línea Directa Aseguradora, ha de tenir tots els rebuts pagats.
 • Perquè aquesta Campanya es pugui aplicar, caldrà que el Prenedor i el vehicle assegurat compleixin les següents condicions:
  • Respecte de la pòlissa i del vehicle:
   • Haver complert 26 anys.
   • Tenir una antiguitat de més de 5 anys en el carnet de conduir.
  • Respecte del vehicle assegurat:​​​​​​​
   • Que el vehicle no sigui de nova adquisició en el moment de contractació de la pòlissa amb Línea Directa.
   • Que el vehicle i el titular de l'assegurança hagin estat assegurats, com a mínim, durant l'anualitat anterior.
   • Que el vehicle no hagi tingut cap sinistre culpable durant els 5 anys anteriors a la data de la contractació de la pòlissa amb Línea Directa.
   • Que el vehicle no correspongui al producte d'assegurança «Llámalo X» ni a la pòlissa «Respira».
  • Respecte d'altres requisits de la pòlissa:​​​​​​​
   • Que no condueixin el vehicle persones menors de 26 anys.
 • Vàlid per a prenedors que siguin persones físiques. No aplicable a empreses o autònoms per a vehicles d'ús professional.
 • L'entrada en vigor de la pòlissa subscrita amb Línea Directa Aseguradora s'ha de produir en un termini mínim de 4 dies des de la data de contractació de la pòlissa.
 • Aquesta Campanya únicament serà aplicable durant la primera anualitat de la pòlissa d'assegurança contractada amb Línea Directa.
 • Aquesta campanya és incompatible amb la campanya «Millor preu garantit».
 • Totes les noves contractacions estan subjectes a les normes de subscripció de la Companyia i les condicions d'aquesta Campanya descrites aquí.
 • Aquesta promoció té per objecte aplicar un descompte a les noves contractacions d'una pòlissa d'automòbil de Línea Directa Aseguradora en els casos en què es pugui comprovar que el vehicle compta amb un sistema automàtic avançat d'ajuda a la conducció “ADAS”.
 • Promoció vàlida des del 2 de juliol fins al 30 de juny de 2024.
 • Els descomptes s'aplicaran segons l'antiguitat del vehicle.
  • Per a vehicles amb menys d'un any d'antiguitat i de nova adquisició que contractin una pòlissa en la modalitat de “Tot risc amb franquícia”, Línea Directa Aseguradora descomptarà entre un 15 % i un 35 % sobre la prima que resulti d'aplicar la tarifa de Línea Directa Aseguradora.
  • Per a vehicles amb una antiguitat d'entre 1 a 3 anys, ambdós inclosos que contractin una pòlissa en la modalitat de “Tot risc amb franquícia”, Línea Directa Aseguradora descomptarà entre un 10 % i un 20 % sobre la prima que resulti d'aplicar la tarifa de Línea Directa Aseguradora.
  • Per a vehicles amb una antiguitat d'entre 4 i 10 anys, ambdós inclosos, s'aplicarà un descompte del 5 % sobre la prima que resulti d'aplicar la tarifa de Línea Directa Aseguradora.
 • Per poder aplicar la promoció, Línea Directa Aseguradora consultarà en fitxers externs que el vehicle disposa d'un sistema ADAS. En cas que no fos possible obtenir aquesta informació, Línea Directa Aseguradora podrà sol·licitar-ne l’acreditació al client per un altre mitjà.
 • La promoció només s'aplicarà a les noves contractacions de cotxe per a Línea Directa Aseguradora S.A.
 • En qualsevol cas, la contractació i l'aplicació d’aquesta promoció estan subjectes a les normes de subscripció de la companyia, als criteris tècnics de selecció definits per la companyia en funció del perfil del client i a les presents condicions.
 • Campanya vàlida fins al 30/06/2024.
 • Línea Directa procedirà, per a les noves contractacions d’una pòlissa de la llar de Línea Directa, a millorar en almenys un 25 % el preu de la prima de l'assegurança que tinguéssiu en una altra companyia, sempre que es compleixin les condicions següents:
  • Que es tracti d'un habitatge la hipoteca del qual s'hagi cancel·lat en els tres dotze anteriors a la nova contractació amb Línea Directa.
  • Que es tracti d'un habitatge que, en el moment de cancel·lar la hipoteca, tingui o hagi tingut una pòlissa d'assegurança en una entitat diferent de Línea Directa.
  • Que a més,
   • la vostra assegurança anterior estigués vinculada a la hipoteca cancel·lada o,
   • en cas que no pugui justificar-se la vinculació, la prima de renovació de la pòlissa de l'altra entitat fos superior a 375 €, amb impostos inclosos.
 • Perquè sigui procedent l'aplicació d'aquesta Campanya, s'hauran de complir els requisits següents:
  • El Prenedor de la pòlissa ha de ser el propietari de l'habitatge i ha de figurar com a Prenedor a la pòlissa d'assegurança anterior.
  • L'entrada en vigor de la pòlissa subscrita amb Línea Directa Aseguradora s'ha de produir en un termini mínim de 4 dies i en un màxim de 3 mesos des de la data de contractació de la pòlissa.
  • La pòlissa vinculada a la hipoteca haurà de tenir cobertures i modalitat (continent i contingut) similars a la nova que es contracti amb Línea Directa.
 • S’aplicarà únicament per a pòlisses amb forma de pagament anual.
 • Amb la finalitat que Línea Directa pugui comprovar que s'han complert els requisits anteriorment exposats, el prenedor de la nova pòlissa contractada haurà d'enviar un correu electrònic a medidashogar@lineadirectaaseguradora.com incloent-hi la documentació següent:
  • Document oficial que acrediti la cancel·lació de la hipoteca o certificat bancari que acrediti que s'ha acabat de pagar la hipoteca, en els darrers 12 mesos.
  • Document de la pòlissa d'assegurança anterior que acrediti que l'assegurança ha estat vinculada a la hipoteca durant la darrera anualitat o que el preu és superior a 375 €, impostos inclosos. No és vàlid cap pressupost ni tampoc les condicions de la propera renovació de l'assegurança anterior.
 • El descompte corresponent a la present Campanya únicament serà aplicable durant la primera anualitat de la pòlissa d'assegurança contractada amb Línea Directa.
 • Línea Directa Aseguradora es reserva el dret a modificar el període de validesa d'aquesta Campanya.
 • Totes les noves contractacions, així com l'aplicació d’aquesta Campanya, estan subjectes a les normes de subscripció de la Companyia i les condicions d'aquesta Campanya descrites aquí.
 • Campanya vàlida fins al 30 de juny de 2024.
 • Campanya aplicable únicament per a noves contractacions d’una Assegurança de Moto de Línea Directa Aseguradora.
 • Campanya vàlida per a prenedors que siguin persones físiques. No aplicable a empreses o autònoms per a vehicles d'ús professional.
 • Perquè sigui procedent l'aplicació d'aquesta Campanya, el Prenedor haurà de complir els requisits següents:
  • Respecte del Prenedor:
   • Que el Prenedor de la pòlissa conservi 14 o 15 punts del carnet de conduir en el moment de la contractació de la pòlissa.
  • Respecte del vehicle assegurat:
   • Que el vehicle no sigui elèctric ni híbrid endollable.
   • Que el vehicle hagi estat assegurat, com a mínim, durant l'anualitat anterior.
   • Motos que no siguin de nova adquisició.
  • Respecte d'altres requisits de la pòlissa:
   • Que el conductor tingui el permís de conduir des de fa més de cinc (5) anys.
 • Línea Directa Aseguradora es reserva el dret a modificar el període de validesa d'aquesta Campanya.
 • Perquè sigui procedent l'aplicació d'aquesta Campanya, el prenedor que vulgui contractar la pòlissa nova de motos de Línea Directa haurà de justificar documentalment el preu de renovació de la seva companyia actual. En el cas que la pòlissa de motos de Línea Directa li ofereixi una cobertura superior, haurà d'aportar un pressupost de renovació que contingui aquestes cobertures addicionals. El termini per poder justificar-ho és de 35 dies a partir de la sol·licitud del pressupost a Línea Directa. La justificació haurà de contenir, com a mínim, l'import de la prima de renovació, les dades del prenedor i la descripció dels productes o garanties coberts. Sense aquesta justificació no serà possible aplicar la millora indicada en aquesta Campanya. La documentació s’haurà d’enviar a l’adreça electrònica següent: medidas@lineadirectaaseguradora.com.
 • En el cas que la prima de Línea Directa per a productes de cobertures iguals sigui superior a la prima de renovació de l'entitat asseguradora de la qual prové el client, Línea Directa procedirà, per a la contractació nova, a igualar-la i a millorar-la en un import de 10 €.
 • Totes les noves contractacions, així com l'aplicació d’aquesta Campanya, estan subjectes a les normes de subscripció de la Companyia i les condicions d'aquesta Campanya descrites aquí.
 • Aquesta Campanya no és acumulativa amb d’altres que estiguin en vigor a Línea Directa Aseguradora durant el període de vigència de la present Campanya.
 • Promoció vàlida fins al 30 de juny de 2024.
 • Promoció aplicable únicament per a noves contractacions d’una Assegurança de la Llar de Línea Directa Aseguradora.
 • L'entrada en vigor de la pòlissa de la llar subscrita amb Línea Directa Aseguradora s'ha de produir en un termini mínim de 4 dies i en un màxim de 3 mesos des de la data de contractació de la pòlissa. Únicament per a pòlisses de la llar amb forma de pagament anual.
 • Aquesta Campanya únicament serà aplicable durant la primera anualitat de la pòlissa d'Assegurança de la Llar contractada amb Línea Directa.
 • La Campanya consisteix en l'aplicació de les tarifes de Línea Directa Aseguradora a les contractacions noves d'Assegurança de la Llar. En el cas que la prima de Línea Directa, per a productes de cobertures semblants, sigui superior a la prima de renovació de l'entitat asseguradora de la qual prové el client, Línea Directa procedirà, per a la contractació nova, a igualar-la i a millorar-la en un import de 10 €.
 • Perquè sigui procedent l'aplicació d'aquesta Campanya, el prenedor que vulgui contractar la pòlissa nova de la llar de Línea Directa haurà de justificar documentalment el preu de renovació de la seva companyia actual. En el cas que la pòlissa de la llar de Línea Directa li ofereixi una cobertura superior, haurà d'aportar un pressupost de renovació que contingui aquestes cobertures addicionals. El termini per poder justificar-ho és de 35 dies a partir de la sol·licitud del pressupost a Línea Directa. La justificació haurà de contenir, com a mínim, l'import de la prima de renovació, les dades del prenedor i la descripció dels productes o garanties coberts. Sense aquesta justificació no serà possible aplicar la millora indicada en aquesta Campanya.  La documentació s’haurà d’enviar a l’adreça electrònica següent: medidas@lineadirectaaseguradora.com.
 • Totes les contractacions noves i l’aplicació de la Campanya estan subjectes a les normes de subscripció de la Companyia. 
 • Aquesta Campanya no és acumulativa amb d’altres que estiguin en vigor a Línea Directa Aseguradora durant el període de vigència de la present Campanya.

Subjecte a les normes de subscripció i amb les condicions següents: assegurança de Responsabilitat Civil, incendi i només continent fins a un capital assegurat de 100.000 €, primers habitatges menors de 100 m2 amb prenedors majors de 50 anys o habitatges secundaris. Queden exclosos els habitatges de lloguer.
 

Promoció vàlida fins al 30/06/2024.

 • Promoció vàlida fins al 31/12/2023 o fins a l'exhauriment d'existències (aproximadament 8.000 experiències).
 • Promoció aplicable a cotitzacions per a pòlisses d'automòbil realitzades mitjançant el lloc web de Línea Directa, sempre que es compleixi allò que estableixen aquestes bases.
 • Perquè es pugui aplicar la promoció, cal que els interessats hagin fet una primera cotització i n'hagin obtingut un preu mitjançant el lloc web de Línea Directa, on hauran deixat les seves dades de contacte. Després d'aquesta acció, en el cas de rebre una trucada de Línea Directa en què es dugui a terme un ajust de la primera cotització, es tindrà dret a l'obtenció d'un obsequi.
 • El regal de la campanya consisteix en un bo bescanviable per una de les experiències que s'ofereixen al lloc web www.regalolineadirecta.es.
 • Cada bo dona dret a l'elecció d'una de les experiències proposades a l'esmentat lloc web www.regalolineadirecta.es.
 • Les experiències estan subjectes als termes i condicions d'ús que recull cadascuna de les empreses que les ofereixen al web www.regalolineadirecta.es.
 • Promoció vàlida per a persones físiques majors d'edat.
 • Es limita a un premi per persona que hagi estat contactada telefònicament i que hagi arribat a rebre un preu per telèfon tal com s'ha indicat anteriorment.
 • Queden exclosos d'aquesta promoció els empleats i familiars d'empleats de Línea Directa.
 • Premi no reemborsable, compensable ni acumulable a altres campanyes de LÍNEA DIRECTA la vigència de les quals coincideixi amb la d'aquesta promoció.
 • Línea Directa Asseguradora S.A. es reserva el dret de modificar aquestes Bases en qualsevol moment.
 • Promoció subjecta a condicions de contractació i al resultat de la verificació quan sigui procedent segons les normes de la Companyia. No serà acumulable amb altres promocions.
 • Aplicable quan un empleat PDI/PAS de la UAM figuri com a prenedor, conductor o pagador en una pòlissa nova de cotxe, moto, llar o empresa de Línea Directa contractada durant el període de durada de la promoció.
 • No és possible aplicar aquesta promoció al personal PDI/PAS de la UAM que ja sigui al seu torn client de Línea Directa per a les renovacions de les seves pòlisses ja subscrites, tret que contractin una pòlissa d'assegurances nova.
 • Línea Directa reemborsarà l'import del 20 % de la prima neta (abans d'impostos i recàrrecs) que es contracti durant el període de durada de la promoció, fins a un màxim de 10 pòlisses.
 • El reemborsament esmentat s'efectuarà al pagador de la pòlissa contractada 45 dies després que hagi estat abonada la prima corresponent i sempre que el prenedor, conductor o pagador segueixi pertanyent al personal PDI/PAS de la UAM.
 • Promoció vàlida per a contractacions efectuades fins al 31/12/2024. Per beneficiar-se d'aquesta promoció, el personal de la UAM ha de facilitar, en el moment de la contractació d'una assegurança, l'adreça electrònica de la UAM.
 • L'acció suposarà que el client autoritza a Línea Directa i a la UAM a intercanviar les dades personals necessàries a l'efecte i amb l'única finalitat de poder aplicar aquesta promoció.
 • Línea Directa, a través d'aquesta Promoció, vol premiar la contractació de les seves assegurances per a professionals d'empreses.

 • Els requisits que s'han de complir per poder optar al premi recollit en aquesta Promoció són els següents:
  • S'haurà de contractar una nova pòlissa d'assegurança per a un vehicle professional d'empresa amb Línea Directa Aseguradora.
  • S'haurà de contractar durant el període de vigència d'aquesta Promoció (fins al 31/03/2024).
 • El premi per a les persones que compleixin els requisits esmentats consistirà en un xec de combustible de Cepsa, sempre que es compleixin les condicions establertes en aquestes Bases Legals.
 • El xec de combustible s'atorgarà per un import de vint-i-cinc euros (25 €) si es contracta una pòlissa amb cobertura de Tercers, i de cinquanta euros (50 €) si es contracta una pòlissa amb cobertura de Tot Risc.
 • Per poder accedir al premi s'hauran de dur a terme les accions següents:
  • Un cop contractada la pòlissa, el client rebrà un correu electrònic de Línea Directa amb un codi per a obtenir el xec de combustible de Cepsa.
  • Cal accedir al lloc web www.regalolineadirecta.es.
  • Introduir el codi proporcionat per Línea Directa i sol·licitar a través d'aquest canal el regal del xec de combustible.
 • No podran accedir al regal objecte d'aquesta Campanya les sol·licituds fetes fora del termini establert o que no compleixin totes les condicions especificades en aquestes Bases.
 • Promoció subjecta a condicions de contractació segons les normes de la Companyia. No serà acumulable amb altres promocions.

 • El període de validesa de la promoció és del 01/09/2015 al 30/06/2024. Línea Directa es reserva el dret d'ampliar el període de validesa de la promoció.
 • Promoció aplicable únicament per a pòlisses noves d'una Assegurança d'Empreses, ja sigui d'automòbils, vehicles industrials o vehicles comercials.
 • Vàlida per a prenedors que siguin persones jurídiques o autònoms amb vehicles d'ús professional.
 • El descompte màxim a aplicar en aquesta promoció serà de fins al 40 % del preu inicial ofert. Aquest descompte estarà subjecte a l'historial de sinistralitat registrat.
 • Les noves contractacions estan subjectes a les normes de subscripció de la Companyia i les condicions de la promoció que es descriuen aquí.
 • El descompte de la campanya únicament s'aplicarà en la primera anualitat de la pòlissa.
 • El descompte ofert es reemborsarà en un termini de 45 dies des de la contractació, sempre que el rebut de la pòlissa corresponent estigui pagat. Aquests descomptes només són aplicables durant la primera anualitat.
Normes generals de l'enviament del xec regal d'Amazon
 • El període de validesa de la promoció és del 28/06/2015 al 31/03/2024, ambdós inclosos. Línea Directa es reserva el dret d'ampliar el període de validesa de la promoció.
 • Promoció aplicable per a aquells que realitzin un pressupost nou per a la contractació d'una pòlissa d'Assegurança d'Automòbil o Motocicleta de marca Línea Directa, a través del lloc web de Línea Directa Aseguradora (www.lineadirecta.com), durant el període de validesa de la promoció, i sempre que es produeixi la contractació web de la pòlissa durant els tres mesos posteriors a la realització del pressupost. En cap cas podrà intervenir un operador telefònic durant el procés de realització del pressupost i contractació web.
 • L'import del xec regal d'Amazon.es* serà de 100 € per a contractacions de pòlisses d'Assegurança d'Automòbils i de 50 € per a contractacions de pòlisses d'Assegurança de Motocicletes, derivades de la realització de pressupostos d'acord amb els criteris d'aquesta promoció.
 • El xec regal d'Amazon.es* s'enviarà un cop que s'hagi pagat l'import de la prima d'assegurança.
 • El xec regal d'Amazon.es* estarà subjecte als termes i condicions d'ús d'Amazon en el moment d'emissió del xec, disponibles a www.amazon.es
 • Vàlid per a prenedors que siguin persones físiques. No aplicable a empreses o autònoms per a vehicles d'ús professional.
 • Les noves contractacions estan subjectes a les normes de subscripció de la Companyia i les condicions de la promoció que es descriuen aquí.

L'import de la prima d'assegurança és anual. Línea Directa únicament ofereix la possibilitat de fraccionar l'import de la prima anual en 12 mensualitats sempre que es compleixin els requisits següents:

 • Que es tracti d'una nova contractació d'una Assegurança de Cotxe de Línea Directa (subjecta a normes de subscripció).
 • Perquè es pugui aplicar el fraccionament, l'import mínim de la prima mensual ha de ser de 14 euros.
 • La prima s'ha d'abonar mitjançant targeta de crèdit.

A més, perquè es pugui aplicar el fraccionament, es tindran en compte els factors de risc definits per Línea Directa per a cada tipus de client.
 

Vàlid fins al 31/12/2024.

Preu "des de 168 € anuals o des de 14 € al mes"

Aquest import mínim s'ha obtingut aplicant el sistema habitual de tarifació de Línea Directa, per a una assegurança a tercers bàsica de cotxe. Per al càlcul de la prima s'han tingut en compte factors que influeixen en el risc, com ara la tipologia del vehicle i el perfil del prenedor i del conductor, entre d'altres. A més s'han aplicat diferents campanyes promocionals disponibles a Línea Directa.


Per tant, l'import de la prima, per a cada vehicle i per a cada prenedor pot variar en funció de les normes de subscripció, els criteris de tarifació i l'aplicació de les campanyes promocionals de Línea Directa.


A aquest import s'hi hauran d'afegir els impostos i recàrrecs legals que corresponguin.


La contractació queda subjecta a les normes de subscripció de Línea Directa.