Anar a l'àrea de clients Alta i gestió de comunicats

Bases promocionals

Aquestes campanyes promocionals no són acumulables entre si, ni amb cap altra campanya promocional de Línea Directa Aseguradora derivada d'acords comercials amb terceres entitats.

Campanya "Assegura el teu cotxe 12 mesos i paga'n només 6"

Bases generals per optar a aquesta promoció

 • Promoció vàlida per a noves contractacions efectuades per telèfon des del 01/03/2020 fins al 31/12/2020. Línea Directa Aseguradora es reserva el dret d'ampliar el període de validesa d'aquesta promoció.
 • Promoció aplicable únicament per a noves contractacions de qualsevol producte d'assegurança de cotxe de Línea Directa.
 • La promoció té per objecte el descompte per part de Línea Directa Aseguradora de l'import corresponent a sis (6) mensualitats de la prima d'assegurança, equivalent a un descompte del 50 % de la prima anual, segons la tarifa de Línea Directa Aseguradora.
 • Perquè sigui procedent l'aplicació d'aquesta promoció, el prenedor que vulgui contractar la pòlissa nova de Línea Directa haurà de dur 5 anys sense comunicats d'accident a la seva companyia anterior. En tot cas Línea Directa comprovarà, per a l'aplicació d'aquesta promoció, les dades de l'historial de sinistres del cotxe.
 • L'import de la prima anual que resulti de l'aplicació d'aquesta promoció haurà de ser abonat íntegrament en el moment de la contractació, a l'inici de l'anualitat de l'assegurança. Aquesta promoció és incompatible amb el fraccionament de la prima de l'assegurança. La promoció s'aplicarà únicament per a la primera anualitat de vigència de la pòlissa de cotxe contractada amb Línea Directa. Les renovacions successives es calcularan d'acord amb les tarifes vigents en cada moment.
 • En cas que el client contracti més d'una pòlissa, la promoció s'aplicarà a cada nova pòlissa contractada.
 • Les noves contractacions estan subjectes a les normes de subscripció de la Companyia i les condicions de la promoció que es descriuen aquí. Aquesta promoció no és acumulable a altres campanyes ni descomptes promocionals.
 • La participació en aquesta promoció implica l'acceptació de les presents bases sense cap reserva. Aquestes bases es regeixen per la llei espanyola. Tant els participants com Línea Directa accepten que qualsevol controvèrsia que pogués plantejar-se pel que fa a l'aplicació o interpretació d'aquesta promoció se sotmetrà a la jurisdicció i competència dels jutjats de Madrid ciutat.

Campanya “Millor preu Garantit”

Bases generals per optar a aquesta promoció, aplicables a les assegurances de la llar i de motor

 • Promoció vàlida fins al 30/06/2020.
 • La campanya consisteix en l'aplicació de les tarifes de Línea Directa Aseguradora a les contractacions noves. En el cas que la prima de Línea Directa, per a productes de cobertures semblants, sigui superior a la prima de renovació de l'entitat asseguradora de la qual prové el client, Línea Directa procedirà, per a la contractació nova, a igualar-la i a millorar-la en un import de fins a 10 €.
 • Perquè sigui procedent l'aplicació d'aquesta campanya, l'acceptant que vulgui contractar la pòlissa nova de Línea Directa haurà de justificar documentalment el preu de renovació de la seva companyia actual. En el cas que la pòlissa de Línea Directa li ofereixi una cobertura superior, haurà d'aportar un pressupost de renovació que contingui aquestes cobertures addicionals. El termini per poder justificar-ho és de 35 dies a partir de la sol-licitud del pressupost a Línea Directa. La justificació haurà de contenir, com a mínim, l'import de la prima de renovació, les dades del prenedor i la descripció dels productes o garanties coberts. Sense aquesta justificació no serà possible aplicar la millora indicada en aquesta campanya.
 • Promoció aplicable únicament per a contractacions noves d'una assegurança de Línea Directa Aseguradora de cotxes o de llar, per a clients que procedeixin d'entitats asseguradores diferents de Línea Directa Aseguradora, incloent en aquesta exclusió qualsevol de les seves marques.
 • L'entrada en vigor de la pòlissa subscrita amb Línea Directa Aseguradora s'ha de produir en un termini mínim de 4 dies i en un màxim de 3 mesos des de la data de contractació de la pòlissa. Únicament per a pòlisses amb forma de pagament anual.
 • Aquesta campanya únicament serà aplicable durant la primera anualitat de la pòlissa d'assegurança contractada amb Línea Directa.
 • Totes les contractacions noves estan subjectes a les normes de subscripció de la Companyia.

Campanya «15 punts DGT»

Bases generals aplicables per optar a aquesta promoció

 • El període de validesa de la promoció és del 01/05/2014 al 30/06/2020. Línea Directa es reserva el dret d'ampliar el període de validesa de la promoció.
 • Promoció aplicable únicament per a clients nous d'assegurances de cotxes i motos a Línea Directa.
 • L'entrada en vigor de la pòlissa s'haurà de produir un cop transcorrin quatre dies des de la data de contractació i fins a un termini màxim de tres mesos des de la contractació.
 • Vàlid per a prenedors que siguin persones físiques. No aplicable a empreses o autònoms per a vehicles d'ús professional.
 • Les noves contractacions estan subjectes a les normes de subscripció de la Companyia i les condicions de la promoció que es descriuen aquí.
 • El descompte de la campanya únicament s'aplicarà en la primera anualitat de la pòlissa.
 • Per a l'aplicació del nou preu ofert per Línea Directa, el prenedor haurà de justificar els seus 15 punts en el carnet de conduir, aportant el certificat a què pot accedir des del lloc web de la DGT (www.dgt.es). Per a això, haurà d'enviar la documentació pertinent al lloc indicat per Línea Directa en un termini de 35 dies. En cas de no enviar el justificant per a la seva comprovació, no s'aplicarà el descompte de la campanya ofert per Línea Directa, sinó el preu sense descompte que es mostra a les Condicions Particulars.
 • L'Assegurat haurà d'abonar la prima total facilitada per Línea Directa sense aplicar la campanya. Un cop es justifiqui documentalment i es realitzi el pagament de la prima, Línea Directa procedirà a realitzar un reemborsament en un termini màxim de 45 dies.

Nova campanya de llar - fins a un 30%

Bases generals aplicables per optar a aquesta promoció

 • Promoció vàlida fins al 30/06/2020.
 • La campanya consisteix en l'aplicació de les tarifes de Línea Directa Aseguradora a les contractacions noves d'assegurança de la llar. En el cas que la prima de Línea Directa, per a productes de cobertures semblants, sigui superior a la prima de renovació de l'entitat asseguradora de la qual prové el client, Línea Directa procedirà, per a la contractació nova, a igualar-la i a millorar-la en un import des de 10 € fins a un màxim del 30%.
 • Perquè sigui procedent l'aplicació d'aquesta campanya, el prenedor que vulgui contractar la pòlissa nova de la llar de Línea Directa haurà de justificar documentalment el preu de renovació de la seva companyia actual. En el cas que la pòlissa de la llar de Línea Directa li ofereixi una cobertura superior, haurà d'aportar un pressupost de renovació que contingui aquestes cobertures addicionals. El termini per poder justificar-ho és de 35 dies a partir de la sol•licitud del pressupost a Línea Directa. La justificació haurà de contenir, com a mínim, l'import de la prima de renovació, les dades del prenedor i la descripció dels productes o garanties coberts. Sense aquesta justificació no serà possible aplicar la millora indicada en aquesta campanya.
 • Promoció aplicable únicament per a contractacions noves d'una assegurança de la llar de Línea Directa Aseguradora, per a clients que procedeixin d'entitats asseguradores diferents de Línea Directa Aseguradora, incloent en aquesta exclusió qualsevol de les seves marques.
 • L'entrada en vigor de la pòlissa de la llar subscrita amb Línea Directa Aseguradora s'ha de produir en un termini mínim de 4 dies i en un màxim de 3 mesos des de la data de contractació de la pòlissa. Únicament per a pòlisses de la llar amb forma de pagament anual.
 • Aquesta campanya únicament serà aplicable durant la primera anualitat de la pòlissa d'assegurança de la llar contractada amb Línea Directa.
 • El descompte ofert es reemborsarà en un termini de 45 dies des de la contractació, sempre que el rebut de la pòlissa corresponent estigui pagat. Aquests descomptes només són aplicables durant la primera anualitat.
 • Totes les noves contractacions i l'aplicació de la promoció estan subjectes a les normes de subscripció de la Companyia.

Campanya "Contactar amb tu"

Bases generals aplicables per optar a aquesta promoció

 • Promoció vàlida fins al 30/06/2020 o fins a l'exhauriment d'existències (aproximadament 8.000 experiències).
 • Promoció aplicable a cotitzacions per a pòlisses d'automòbil realitzades mitjançant el lloc web de Línea Directa, sempre que es compleixi allò que estableixen aquestes bases.
 • Perquè es pugui aplicar la promoció, cal que els interessats hagin fet una primera cotització i n'hagin obtingut un preu mitjançant el lloc web de Línea Directa, on hauran deixat les seves dades de contacte. Després d'aquesta acció, en el cas de rebre una trucada de Línea Directa en què es dugui a terme un ajust de la primera cotització, es tindrà dret a l'obtenció d'un obsequi.
 • El regal de la campanya consisteix en un bo bescanviable per una de les experiències que s'ofereixen al lloc web www.regalolineadirecta.es.
 • Cada bo dona dret a l'elecció d'una de les experiències proposades a l'esmentat lloc web www.regalolineadirecta.es.
 • Les experiències estan subjectes als termes i condicions d'ús que recull cadascuna de les empreses que les ofereixen al web www.regalolineadirecta.es.
 • Promoció vàlida per a persones físiques majors d'edat.
 • Es limita a un premi per persona que hagi estat contactada telefònicament i que hagi arribat a rebre un preu per telèfon tal com s'ha indicat anteriorment.
 • Queden exclosos d'aquesta promoció els empleats i familiars d'empleats de Línea Directa.
 • Premi no reemborsable, compensable ni acumulable a altres campanyes de LÍNEA DIRECTA la vigència de les quals coincideixi amb la d'aquesta promoció.

Campanya «10.000 punts-descompte SUMA (10 €) en contractar llum/gas amb Cepsa»

Bases generals aplicables per optar a aquesta promoció

Primera: objecte.

 • Mitjançant les bases que s'indiquen a continuació, les companyies CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S. A. U. (en endavant, «CEPSA») i LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA S. A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS (en endavant, «LÍNEA DIRECTA») estableixen les normes reguladores de la Promoció «10.000 PUNTOS-DESCUENTO SUMA POR CONTRATAR CEPSA HOGAR» (en endavant, «la Promoció»).
 • Durant la vigència de la Promoció, els clients de LÍNEA DIRECTA membres del seu programa de fidelització, denominat «SUMA en Línea», que subscriguin un contracte de Subministrament d'Electricitat i/o Gas, amb o sense servei de manteniment, “Cepsa Hogar» amb CEPSA, que en el moment de la contractació indiquin el Codi Promocional inclòs al correu de la Promoció o efectuïn la contractació a través de l'enllaç també inclòs al mateix correu promocional, podran obtenir DEU MIL (10.000) “PUNTOS-DESCUENTO SUMA» (equivalents a 10.- €) per cada contracte, sempre que compleixin els requisits prevists en les presents bases.

Segona: requisits.

 • Per a poder participar en la Promoció, el participant haurà de ser client de LÍNEA DIRECTA i membre del Programa «SUMA en Línea» i utilitzar el codi promocional en el moment de la contractació del Subministrament d'Electricitat i/o Gas, amb o sense servei de manteniment, “Cepsa Hogar», o fer la contractació a través de l'enllaç establert per a aquesta funció en els termes establerts en les presents bases.

Tercera: àmbit de la Promoció.

 • La Promoció estarà vigent per als Contractes de Subministrament d'Electricitat i/o Gas, amb o sense servei de manteniment, “Cepsa Hogar», subscrits entre l'1 d'octubre de 2018 i el 31 de desembre de 2020 (ambdós inclosos).

Quarta: mecànica promocional.

La mecànica de la Promoció serà la següent:

 • Durant la vigència de la Promoció, els clients de LÍNEA DIRECTA membres del Programa «SUMA en Línea» que subscriguin un contracte de Subministrament d'Electricitat i/o Gas, amb o sense servei de manteniment, «Cepsa Hogar» amb CEPSA, obtindran DEU MIL (10.000) «PUNTOS-DESCUENTO SUMA» (equivalents a 10.- €) per cada contracte que subscriguin, sempre que (i) en el moment de la contractació indiquin el codi promocional inclòs a la comunicació de la Promoció rebuda de LÍNEA DIRECTA; (ii) o efectuïn la contractació a través de l'enllaç inclòs a la comunicació de la Promoció rebuda de LÍNEA DIRECTA.
 • Els participants només podran beneficiar-se de la Promoció si indiquen el Codi Promocional en el moment de la contractació o en cas que la duguin a terme a través de l'URL establert a l'efecte. Si no indiquen el codi promocional en el moment de la contractació o no ho fan a través de l'URL establert a l'efecte, posteriorment no podran reclamar l'obsequi.
 • El codi i l'enllaç promocionals són vàlids per a contractes subscrits durant la vigència de la Promoció (fins al 31 de desembre de 2019, inclusivament).
 • El codi i l'enllaç promocionals són només per a membres del Programa «SUMA en Línea» i la responsabilitat del seu ús és exclusivament del seu tenidor o posseïdor. Ni CEPSA ni LÍNEA DIRECTA seran responsables en cap cas de la utilització fraudulenta o enganyosa que pogués fer-se del codi o enllaç promocionals, ni tampoc de la seva pèrdua o sostracció.
 • LÍNEA DIRECTA procedirà a carregar els «PUNTOS-DESCUENTO SUMA» obtinguts en virtut de la Promoció en el compte del participant en el termini màxim de quinze (15) dies a comptar des que la contractació sigui efectiva.
 • Si abans del lliurament de l'obsequi al participant es produís alguna modificació en la seva condició de membre del Programa «SUMA en Línea» que en suposi la baixa o suspensió, l'obsequi quedarà sense efecte.
 • Aquesta Promoció no és compatible, ni acumulable, amb cap altra oferta i/o promoció de CCP per al Contracte de Subministrament d'Electricitat i/o Gas, amb o sense servei de manteniment, «Cepsa Hogar» que es trobi en vigor.
 • L'obsequi obtingut de conformitat amb aquesta Promoció resta subjecte a aquestes bases i no serà possible substituir-lo per diners en efectiu ni, en cap cas, serà susceptible de canvi, alteració o compensació a petició del participant. Si el participant rebutja l'obsequi obtingut, no se li oferirà cap obsequi alternatiu. L'acceptació de l'obsequi per part del participant és de caràcter voluntari, i el participant renuncia a qualsevol reclamació contra CEPSA i/o LÍNEA DIRECTA per tal motiu.
 • Cap de les societats pertanyents al Grup CEPSA, ni al Grup LÍNEA DIRECTA gestionarà ni admetrà reclamacions de clients de l'altra part per incidències que es puguin produir respecte a la contractació de productes i/o serveis de l'altra part.
 • La Promoció té caràcter gratuït i no implica en si mateixa un increment en el preu dels productes promocionats, ni cap pagament addicional per poder-hi participar.
 • Cada participant només podrà beneficiar-se de la Promoció en una ocasió per cada punt de subministrament, tot i que sol•liciti la baixa i subscrigui un nou Contracte de Subministrament per al mateix punt en més d'una ocasió durant la vigència de la Promoció.

Cinquena: consideracions generals.

 • La participació en la Promoció suposa l'acceptació de les presents bases en la seva totalitat, de manera que la manifestació en el sentit de no acceptar-les implicarà l'exclusió del participant i, com a conseqüència d'això, els organitzadors quedaran alliberats del compliment de l'obligació amb aquest participant contreta en relació amb la Promoció.
 • Els organitzadors es reserven el dret de modificar en qualsevol moment les condicions de la present Promoció, fins i tot la seva possible anul-lació abans de la data de tancament de la Promoció, sempre que hi hagués causa justificada. En aquest sentit, els organitzadors es comprometen a comunicar amb una antelació suficient les noves bases, condicions, o, si s'escau, l'anul-lació definitiva en la mateixa forma i mitjà que aquestes bases.
 • En cas de frau o una altra mecànica promocional que no respecti aquestes normes o la bona fe, els organitzadors es reserven el dret de rebutjar l'acceptació del Codi promocional i/o el lliurament del descompte corresponent.
 • Els organitzadors no es responsabilitzen de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament o la participació d'aquesta promoció.
 • Les referències que es fan a CEPSA s'entenen realitzades a la companyia CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S. A. U., amb domicili a Torre CEPSA, Paseo de la Castellana 259-A, (28046, Madrid) i CIF núm. A-80298896.
  Les referències que es fan a LÍNEA DIRECTA, s'entenen realitzades a la companyia LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA S. A. COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS,amb domicili a Calle Isaac Newton, n.º 7 (28760 – Tres Cantos, Madrid) i C.I.F. núm. A-80871031.

Sisena: dipòsit de les bases.

 • Les bases de la Promoció quedaran dipositades davant Notari i a disposició de qualsevol interessat a les oficines de CEPSA COMERCIAL PETRÓLEO, S. A. U., Torre CEPSA, Paseo de la Castellana 259-A, (28046, Madrid), així com als llocs web www.notariado.org, www.cepsahogar.com i www.lineadirecta.com/suma/.

Setena: jurisdicció.

 • Les bases de la present Promoció i la seva possible interpretació quedaran subjectes al Dret espanyol i als Jutjats i Tribunals espanyols que resultin competents.

Campanya "Línea Directa Hogar / Cepsa Hogar"

Bases generals aplicables per optar a aquesta promoció

 • El període de validesa de la promoció és d'un any, des del 15/6/2019 fins al 15/6/2020, ambdós inclosos. Línea Directa Aseguradora es reserva el dret d'ampliar el període de validesa d'aquesta promoció.
 • Promoció aplicable a escala nacional, únicament per a clients de CEPSA HOGAR que siguin transferits telefònicament a LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA i que facin la contractació d'una pòlissa d'assegurança de la llar de LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA que cobreixi el continent i el contingut.
 • Perquè sigui procedent l'aplicació d'aquesta campanya, s'han de complir els requisits següents:
  • Que siguin clients de CEPSA HOGAR, és a dir, que tinguin contractat amb Cepsa el subministrament de llum o gas.
  • Que siguin transferits telefònicament des de CEPSA HOGAR fins a LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA i que s'efectuï la contractació de la pòlissa d'assegurança de la llar.
  • Que la pòlissa d'assegurança de la llar contractada amb LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA cobreixi el continent i el contingut.
 • Quan es compleixin les condicions de la promoció, Línea Directa Aseguradora obsequiarà, un cop consti com a contractada la pòlissa d'assegurança de la llar, amb la garantia de reparació d'electrodomèstics inclosa a la pòlissa esmentada, sense cap cost.
 • El regal de la cobertura serà per un any, a comptar de l'entrada en vigor de la pòlissa. En cas de cancel•lació o impagament de la pòlissa, es perdria aquest regal.

Campanya «Personal UAM»

Bases generals aplicables per optar a aquesta promoció

 • Promoció subjecta a condicions de contractació i al resultat de la verificació quan sigui procedent segons les normes de la Companyia. No serà acumulable amb altres promocions.
 • Aplicable quan un empleat PDI/PAS de la UAM figuri com a prenedor, conductor o pagador en una pòlissa nova de cotxe, moto, llar o empresa de Línea Directa contractada durant el període de durada de la promoció.
 • No és possible aplicar aquesta promoció al personal PDI/PAS de la UAM que ja sigui al seu torn client de Línea Directa per a les renovacions de les seves pòlisses ja subscrites, tret que contractin una pòlissa d'assegurances nova.
 • Línea Directa reemborsarà l'import del 20 % de la prima neta (abans d'impostos i recàrrecs) que es contracti durant el període de durada de la promoció, fins a un màxim de 10 pòlisses.
 • El reemborsament esmentat s'efectuarà al pagador de la pòlissa contractada 45 dies després que hagi estat abonada la prima corresponent i sempre que el prenedor, conductor o pagador segueixi pertanyent al personal PDI/PAS de la UAM.
 • Promoció vàlida per a contractacions efectuades fins al 31/12/2020. Per beneficiar-se d'aquesta promoció, el personal de la UAM ha de facilitar, en el moment de la contractació d'una assegurança, l'adreça electrònica de la UAM.
 • L'acció suposarà que el client autoritza a Línea Directa i a la UAM a intercanviar les dades personals necessàries a l'efecte i amb l'única finalitat de poder aplicar aquesta promoció.

Campanya «Cotxe elèctric»

Bases generals per optar a aquesta promoció

 • El període de validesa de la promoció és del 01/01/2020 a 30/06/2020, ambdós inclosos. L'Asseguradora es reserva el dret d'ampliar el període de validesa de la promoció.
 • Promoció aplicable per a qui contracti una pòlissa d'assegurança d'automòbil elèctric, en la modalitat de Tot Risc amb Franquícia de 300 €, durant el període de validesa de la promoció.
 • Per a l'aplicació de la promoció, s'haurà de realitzar el pagament del rebut mitjançant targeta de crèdit.
 • El vehicle ha de tenir una antiguitat de 0 a 3 anys.
 • El preu de 199€ s'ha calculat aplicant un descompte promocional sobre la prima d'assegurança i únicament estarà vigent durant la primera anualitat.
 • El preu de 199€ inclou les cobertures següents:
  • Responsabilitat civil obligatòria i voluntària.
  • Assegurança del conductor.
  • Assistència en viatge.
  • Defensa jurídica.
  • Robatori.
  • Incendi, explosió i llamp.
  • Danys al vehicle propi.
 • Vàlid per a prenedors que siguin persones físiques. No aplicable a empreses o autònoms per a vehicles d'ús professional.
 • Les contractacions estan subjectes a les normes de subscripció de la Companyia i a les condicions de la promoció descrites aquí.

Campanya «Descompte per a vehicles comercials»

Bases generals per optar a aquesta promoció

 • El període de validesa de la promoció és del 01/09/2015 al 30/06/2020. Línea Directa es reserva el dret d'ampliar el període de validesa de la promoció.
 • Promoció aplicable únicament per a pòlisses noves d'una assegurança d'empreses, ja sigui d'automòbils, vehicles industrials o vehicles comercials.
 • Vàlida per a prenedors que siguin persones jurídiques o autònoms amb vehicles d'ús professional.
 • El descompte màxim a aplicar en aquesta promoció serà de fins al 40 % del preu inicial ofert. Aquest descompte estarà subjecte a l'historial de sinistralitat registrat.
 • Les noves contractacions estan subjectes a les normes de subscripció de la Companyia i les condicions de la promoció que es descriuen aquí.
 • El descompte de la campanya únicament s'aplicarà en la primera anualitat de la pòlissa.

Campanya «Benvingut Suma Clients»

Bases generals per optar a aquesta promoció

Aquesta Promoció consisteix en el regal d'un import variable a partir de 5 €, calculat en funció de la prima d'assegurança de la renovació, en punts-descompte «Porque Tu Vuelves» canviables per combustible o productes del catàleg de CEPSA, segons allò establert en aquestes Bases.

La Promoció va dirigida a clients de Línea Directa Aseguradora S. A. amb una pòlissa d'assegurances de l'entitat en vigor que no siguin socis del programa de fidelització Suma en Línea.

Per accedir al regal d'aquesta Promoció, el client haurà d'activar la Targeta Suma, pertanyent al programa de fidelització Suma en Línea, de Línea Directa Aseguradora. La Targeta s'activarà a través de l'aplicació informàtica posada a disposició per a aquesta Promoció per part de Línea Directa Aseguradora o bé amb el primer ús de la targeta física Suma. En aquest moment el client passarà a ser soci del programa esmentat i, al seu torn, del programa «Porque Tu Vuelves» de Cepsa.

L'import del regal serà d'un mínim de 5 €. El calcularà Línea Directa Aseguradora sobre la prima de l'assegurança corresponent a la renovació, abans d'aplicar-hi els recàrrecs i impostos corresponents. L'import del regal no podrà excedir l'import de la prima d'assegurança.

L'import es carregarà a la Targeta Suma, en forma de punts-descompte «Porque Tu Vuelves» per a la seva utilització en les estacions de servei de CEPSA adherides al programa de fidelització «Porque Tu Vuelves». Aquests punts-descompte es podran canviar per combustible o altres productes del catàleg CEPSA «Porque Tu Vuelves».

La càrrega dels punts a la Targeta Suma l'efectuarà Línea Directa Aseguradora una vegada hagi verificat l'abonament de la prima d'assegurança sobre la qual s'aplica la promoció, juntament amb els recàrrecs i impostos que corresponguin.

La pòlissa sobre la qual s'ha calculat el regal s'ha de mantenir en vigor durant tota l'anualitat. En cas contrari, es retirarà l'import del regal.

Aquests punts-descompte «Porque Tu Vuelves» i, per tant, l'import corresponent, estan subjectes a caducitat. En cas que la Targeta Suma no s'utilitzi en el termini de 6 mesos des de la data en què s'han carregat, els punts-descompte «Porque Tu Vuelves» caduquen.

Al marge d'allò que estableix aquesta Promoció, el programa de fidelització Suma i el programa de fidelització «Porque Tu Vuelves» es regeixen pel que disposen els seus corresponents Condicionats Generals, que es troben disponibles a www.lineadirecta.es

Normes generals del pagament del descompte en campanyes de reemborsament

 • El descompte ofert es reemborsarà en un termini de 45 dies des de la contractació, sempre que el rebut de la pòlissa corresponent estigui pagat. Aquests descomptes només són aplicables durant la primera anualitat.

Normes generals de l'enviament del xec regal d'Amazon

 • El període de validesa de la promoció és del 28/06/2015 al 31/12/2020, ambdós inclosos. Línea Directa es reserva el dret d'ampliar el període de validesa de la promoció.
 • Promoció aplicable per a aquells que realitzin un pressupost nou per a la contractació d'una pòlissa d'assegurança d'automòbil o motocicleta de marca Línea Directa, a través del lloc web de Línea Directa Aseguradora (www.lineadirecta.com), durant el període de validesa de la promoció, i sempre que es produeixi la contractació web de la pòlissa durant els tres mesos posteriors a la realització del pressupost. En cap cas podrà intervenir un operador telefònic durant el procés de realització del pressupost i contractació web.
 • L'import del xec regal d'Amazon.es* serà de 100 € per a contractacions de pòlisses d'assegurança d'automòbils i de 50 € per a contractacions de pòlisses d'assegurança de motocicletes, derivades de la realització de pressupostos d'acord amb els criteris d'aquesta promoció.
 • El xec regal d'Amazon.es* s'enviarà un cop que s'hagi pagat l'import de la prima d'assegurança.
 • El xec regal d'Amazon.es* estarà subjecte als termes i condicions d'ús d'Amazon en el moment d'emissió del xec, disponibles a www.amazon.es
 • Vàlid per a prenedors que siguin persones físiques. No aplicable a empreses o autònoms per a vehicles d'ús professional.
 • Les noves contractacions estan subjectes a les normes de subscripció de la Companyia i les condicions de la promoció que es descriuen aquí.

Aplicació del fraccionament de la prima

L'import de la prima d'assegurança és anual. Línea Directa únicament ofereix la possibilitat de fraccionar l'import de la prima anual en 12 mensualitats sempre que es compleixin els requisits següents:

 • Que es tracti d'una nova contractació d'una assegurança de cotxe de Línea Directa (subjecta a normes de subscripció).
 • Perquè es pugui aplicar el fraccionament, l'import mínim de la prima mensual ha de ser de 14 euros.
 • La prima s'ha d'abonar mitjançant targeta de crèdit.

A més, perquè es pugui aplicar el fraccionament, es tindran en compte els factors de risc definits per Línea Directa per a cada tipus de client.

Vàlid fins al 31/07/2020.

Preu "des de 168 € anuals o des de 14 € al mes"

Aquest import mínim s'ha obtingut aplicant el sistema habitual de tarifació de Línea Directa, per a una assegurança a tercers bàsica de cotxe. Per al càlcul de la prima s'han tingut en compte factors que influeixen en el risc, com ara la tipologia del vehicle i el perfil del prenedor i del conductor, entre d'altres. A més s'han aplicat diferents campanyes promocionals disponibles a Línea Directa.

Per tant, l'import de la prima, per a cada vehicle i per a cada prenedor pot variar en funció de les normes de subscripció, els criteris de tarifació i l'aplicació de les campanyes promocionals de Línea Directa.

A aquest import s'hi hauran d'afegir els impostos i recàrrecs legals que corresponguin.

La contractació queda subjecta a les normes de subscripció de Línea Directa.