Anar a l'àrea de clients Alta i gestió de comunicats

Cobertura de riscos extraordinaris

Clàusula d'indemnització per part del Consorci de Compensació d'Assegurances de les pèrdues derivades d'esdeveniments extraordinaris en assegurances amb cobertures combinades de danys a persones i en béns, i de responsabilitat civil en vehicles terrestres automòbils.

De conformitat amb el que estableix el text refós de l’estatut legal del Consorci de Compensació d’Assegurances, aprovat pel Reial decret legislatiu 7/2004, de 29 d’octubre, el prenedor d’un contracte d’assegurança dels que han d’incorporar obligatòriament un recàrrec a favor de l’esmentada entitat pública empresarial pot acordar la cobertura dels riscos extraordinaris amb qualsevol entitat asseguradora que reuneixi les condicions exigides per la legislació vigent.

Quan el prenedor hagi abonat els recàrrecs corresponents i en les circumstàncies que s’esmenten tot seguit, el Consorci de Compensació d’Assegurances es fa càrrec de les indemnitzacions per esdeveniments extraordinaris que tinguin lloc a Espanya i que afectin riscos situats en territori espanyol; en el cas de danys a les persones, també els danys que es produeixin a l’estranger quan l’assegurat tingui la residència habitual a Espanya:

 • Que el risc extraordinari cobert pel Consorci de Compensació d’Assegurances no estigui emparat per la pòlissa d’assegurança contractada amb l’entitat asseguradora.
 • Que, tot i estar emparat per aquesta pòlissa d’assegurança, les obligacions de l’entitat asseguradora no es puguin complir perquè ha estat declarada judicialment en concurs o perquè està subjecta a un procediment de liquidació intervinguda o assumida pel Consorci de Compensació d’Assegurances. El Consorci de Compensació d’Assegurances ha d’ajustar la seva actuació a allò que es disposa en l’estatut legal esmentat, a la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança, en el Reglament de l’assegurança de riscos extraordinaris, aprovat pel Reial decret 300/2004, de 20 de febrer, i disposicions complementàries.

RESUM DE LES NORMES LEGALS

1. Esdeveniments extraordinaris coberts.

 • Els fenòmens de la naturalesa següents: terratrèmols i sismes submarins, inundacions extraordinàries (incloent-hi les produïdes per embats de mar), erupcions volcàniques, tempesta ciclònica atípica (incloent-hi els vents extraordinaris de ratxes superiors a 120 km/h i els tornados) i caigudes de cossos siderals i aeròlits.
 • Els ocasionats violentament com a conseqüència de terrorisme, rebel·lió, sedició, motí i avalot popular.
 • Fets o actuacions de les forces armades o de les forces i cossos de seguretat en temps de pau.

Els fenòmens atmosfèrics i sísmics, d'erupcions volcàniques i la caiguda de cossos siderals s’han de certificar, a instàncies del Consorci de Compensació d'Assegurances, mitjançant informes expedits per l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), l'Institut Geogràfic Nacional i els altres organismes públics competents en la matèria. En els casos d'esdeveniments de caràcter polític o social, o en posat cas de danys produïts per fets o actuacions de les Forces Armades o de les Forces i Cossos de Seguretat en temps de pau, el Consorci de Compensació d'Assegurances pot demanar informació sobre els fets esdevinguts als òrgans jurisdiccionals i administratius competents.

2. Riscos exclosos

 • Els que no donin lloc a indemnització segons la Llei de contracte d’assegurança.
 • Els ocasionats en béns assegurats per un contracte d'assegurança diferent a aquells en què és obligatori el recàrrec a favor del Consorci de Compensació d'Assegurances.
 • Els causats per vici o defecte propi de la cosa assegurada, o per la seva manifesta manca de manteniment.
 • Els produïts per conflictes armats, encara que no els hagi precedit la declaració oficial de guerra.
 • Els derivats de l’energia nuclear, sense perjudici del que s’estableix en la Llei 12/2011, de 27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per materials radioactius. No obstant això, sí que s’entenen inclosos tots els danys directes ocasionats en una instal·lació nuclear assegurada, quan siguin conseqüència d’un esdeveniment extraordinari que afecti la mateixa instal-lació.
 • Els causats per la mera acció del temps, i en el cas de béns totalment o parcialment submergits de manera permanent, els imputables a la mera acció de l’onatge o dels corrents ordinaris.
 • Els produïts per fenòmens de la naturalesa diferents dels assenyalats en l'apartat 1.a) anterior i, en particular, els produïts per elevació del nivell freàtic, moviment de vessants, lliscament o assentament de terrenys, despreniment de roques i fenòmens similars, tret que aquests siguin ocasionats manifestament per l'acció de l'aigua de pluja que, al seu torn, hagi provocat a la zona una situació d'inundació extraordinària i que es produeixin amb caràcter simultani a la inundació.
 • Els causats per actuacions tumultuàries esdevingudes en el curs de reunions i manifestacions dutes a terme conforme al que disposa la Llei orgànica 9/1983, de 15 de juliol, reguladora del dret de reunió, o durant el transcurs de vagues legals, tret que les actuacions esmentades es puguin qualificar com a esdeveniments extraordinaris dels assenyalats en l'apartat 1.b) anterior.
 • Els causats per mala fe de l’Assegurat.
 • Els derivats de sinistres per fenòmens naturals que causin danys als béns o pèrdues pecuniàries quan la data d'emissió de la pòlissa (o d'efecte, si fos posterior) no sigui anterior en set dies naturals a la data en què ha esdevingut el sinistre, llevat que quedi demostrada la impossibilitat de contractació anterior de l'assegurança per inexistència d'interès assegurable. El període de carència no s'aplica en cas de reemplaçament o substitució de la pòlissa, en la mateixa entitat o en una altra, sense solució de continuïtat, excepte pel que fa a la part que sigui objecte d'augment o nova cobertura. Tampoc s'aplica pel que fa a la part dels capitals assegurats que resulti de la revaloració automàtica prevista en la pòlissa.
 • Els corresponents a sinistres produïts abans del pagament de la primera prima o quan, de conformitat amb el que estableix la Llei de contracte d’assegurança, la cobertura del Consorci de Compensació d’Assegurances es trobi suspesa o l'assegurança quedi extingida per manca de pagament de les primes.
 • En el cas de danys als béns, els que siguin indirectes o les pèrdues derivades de danys directes o indirectes, diferents de les pèrdues pecuniàries definides com a indemnitzables en el Reglament de l'assegurança de riscos extraordinaris. En particular no queden compresos en aquesta cobertura els danys o pèrdues soferts com a conseqüència de tall o alteració en el subministrament exterior d’energia elèctrica, gasos combustibles, fuel, gasoil o altres fluids, ni qualssevol altres danys o pèrdues indirectes diferents de les esmentades al paràgraf anterior, encara que aquestes alteracions es derivin d’una causa inclosa a la cobertura de riscos extraordinaris.
 • Els sinistres que, per la seva magnitud i gravetat, siguin qualificats pel Govern de la nació de «catàstrofe o calamitat nacional».
 • En el cas de la responsabilitat civil en vehicles terrestres automòbils, els danys personals derivats d'aquesta cobertura.

3. Franquícia.

 • La franquícia a càrrec de l'assegurat és:
  • En el cas de danys directes, en les assegurances contra danys en les coses, la franquícia a càrrec de l'assegurat és d'un set per cent de la quantia dels danys indemnitzables produïts pel sinistre. No obstant això, no hi ha cap deducció per franquícia en els danys que afectin habitatges, comunitats de propietaris d'habitatges, ni vehicles que estiguin assegurats per pòlissa d'assegurança d'automòbils.
  • En el cas de pèrdues pecuniàries diverses, la franquícia a càrrec de l'assegurat és la mateixa que preveu la pòlissa, en temps o en quantia, per a danys que siguin conseqüència de sinistres ordinaris de pèrdua de beneficis. Si hi ha diverses franquícies per a la cobertura de sinistres ordinaris de pèrdua de beneficis, s'apliquen les previstes per a la cobertura principal.
  • Quan en una pòlissa s'estableixi una franquícia combinada per a danys i pèrdua de beneficis, el Consorci de Compensació d'Assegurances liquidarà els danys materials amb la deducció de la franquícia que correspongui per aplicació del que preveu l'apartat a) anterior, i la pèrdua de beneficis produïda amb deducció de la franquícia establerta en la pòlissa per a la cobertura principal, minorada en la franquícia aplicada en la liquidació dels danys materials.
 • En les assegurances de persones no s’efectuarà cap deducció per franquícia.

4. Extensió de la cobertura.

 • La cobertura dels riscos extraordinaris inclou els mateixos béns o persones i les mateixes sumes assegurades que s’hagin establert en les pòlisses d'assegurança a l’efecte de la cobertura dels riscos ordinaris.
 • No obstant això:
  • En les pòlisses que cobreixin danys propis en els vehicles de motor, el Consorci de Compensació d'Assegurances garanteix la totalitat de l’interès assegurable mitjançant la cobertura de riscos extraordinaris, encara que la pòlissa només ho faci parcialment.
  • Quan els vehicles tan sols comptin amb una pòlissa de responsabilitat civil en vehicles terrestres automòbils, la cobertura de riscos extraordinaris oferta pel Consorci de Compensació d'Assegurances garanteix el valor del vehicle en l'estat en què es trobi en el moment immediatament anterior al fet del sinistre, segons preus de compra de general acceptació en el mercat.
  • En les pòlisses d’assegurança de vida que, d’acord amb el que preveu el contracte, i de conformitat amb la normativa reguladora de les assegurances privades, generin provisió matemàtica, la cobertura del Consorci de compensació d’assegurances es referirà al capital en risc per a cada assegurat, és a dir, a la diferència entre la suma assegurada i la provisió matemàtica que l’entitat asseguradora que l’hagués emès hagi de tenir constituïda. L’import corresponent a la provisió matemàtica ha de ser satisfet per l’esmentada entitat asseguradora.

COMUNICACIÓ DE DANYS AL CONSORCI DE COMPENSACIÓ D'ASSEGURANCES

 • La sol-licitud d'indemnització de danys que hagi de cobrir el Consorci de Compensació d'Assegurances s'ha de tramitar mitjançant comunicació al Consorci per part de: el prenedor de l'assegurança, l'assegurat o el beneficiari de la pòlissa; qui actuï per compte dels anteriors o en el seu nom; o bé l'entitat asseguradora o el mediador d'assegurances que gestioni l'assegurança amb la seva intervenció.
 • La comunicació dels danys i l'obtenció de qualsevol informació relativa al procediment i a l'estat de tramitació dels sinistres es podrà fer de les maneres següents:
  • Trucant al Centre d'atenció telefònica del Consorci de Compensació d'Assegurances (900 222 665 o 952 367 042).
  • Des de la pàgina web del Consorci de Compensació d'Assegurances (www.consorseguros.es).
 • Valoració dels danys: La valoració dels danys que esdevinguin indemnitzables d'acord amb la legislació d'assegurances i amb el contingut de la pòlissa d'assegurança la durà a terme el Consorci de Compensació d’Assegurances, sense que aquest organisme quedi vinculat per les valoracions que pugui haver fet l’entitat asseguradora que cobreixi els riscos ordinaris.
 • Abonament de la indemnització: El Consorci de Compensació d'Assegurances pagarà la indemnització al beneficiari de l'assegurança mitjançant transferència bancària.