Avís Legal

El text següent regula la utilització del lloc web de Línea Directa per part dels usuaris d'Internet. Llegiu atentament l'Avís Legal cada vegada que visiteu aquest lloc web, ja que podrà modificar-se en qualsevol moment. En cas de no estar d'acord amb allò estipulat no utilitzeu el lloc web.
Titularitat

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s'informa que el titular del lloc web  www.lineadirecta.com és Línea Directa Aseguradora S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros amb domicili a Tres Cantos (Madrid), carrer Isaac Newton 7 i NIF. A-80871031, inscrita al Registre Mercantil de Madrid, tom 7.902, foli 41, full M-127.697 (o Línea Directa).

Línea Directa es troba registrada i supervisada pel Ministeri d'Economia i la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.

Si us voleu posar en contacte amb Línea Directa, ho podeu fer aquí o al telèfon 917.700.700.

Codi Ètic del Grup Línea Directa

El Grup Línea Directa respecta la legislació vigent en els camps d'activitat on és present, evitant involucrar-se en qualsevol tipus de conducta dubtosa que no s'ajusti a la legalitat vigent i actuant d'acord amb els principis continguts en el nostre Codi ètic.

Amb aquest Codi es pretén crear i mantenir una via oberta de comunicació amb els empleats i els grups d'interès, a través de la qual poder conèixer els seus requeriments i expectatives i orientar-se a la seva satisfacció. Aquesta via servirà així mateix com a canal per informar sobre les activitats i resultats empresarials de forma veraç, garantint en tot moment la màxima transparència i l'intercanvi honest d'informació.

Acceptació de l'Avís Legal

L'accés a aquest lloc web o la seva utilització en qualsevol forma implica l'acceptació de la totalitat d'allò que disposa aquest Avís Legal. Línea Directa es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquest Avís. En conseqüència, serà responsabilitat de tot usuari la lectura de l'Avís Legal vigent en cadascuna de les ocasions en què accedeixi a aquest lloc web, de manera que si no està d'acord amb qualsevol de les condicions que disposa, haurà d'abstenir-se de l'ús d'aquest lloc web.

La condició d'Assegurat suposa, a més, l'acceptació de les Condicions Generals i Particulars de la pòlissa d'assegurança contractada amb Línea Directa.

Objecte
A través del lloc web www.lineadirecta.com Línea Directa facilita als Usuaris l'accés a diversos continguts, serveis, informació i dades (els «continguts»), posats a disposició per Línea Directa o per tercers proveïdors de serveis i continguts. Línea Directa es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts, productes i serveis que conté.
Condicions d'accés

L'accés al lloc web és lliure i gratuït. No obstant això, la utilització de certs serveis requereix l'autenticació prèvia per mitjà de la introducció del nom d'usuari i la contrasenya.

Quan per a l'accés a determinats continguts o per a la utilització d'algun servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els Usuaris o Socis garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. Línea Directa donarà a aquestes dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en les condicions i termes indicats en la secció Política de privadesa.

Seguretat

Ens hem pres molt seriosament la seguretat de les vostres transaccions i hem implementat un dels sistemes de xifrat més robusts del mercat, amb l'objectiu de protegir les vostres comunicacions de dades amb nosaltres. La solució escollida és segura i transparent. Volem inspirar tota la confiança que dipositeu en nosaltres en triar-nos com la vostra asseguradora.

Per tal de protegir la comunicació i la transmissió de les dades que ens faciliteu en aquest lloc web, les vostres dades s'encripten de manera automàtica amb TLS 1.2 (Transport Layer Security RSA with AES 128 bits). A la part inferior de la pantalla apareixerà un cadenat que us informarà de l'encriptació i la seguretat de les dades.

Alta de la condició d'usuari

Línea Directa informa els usuaris que aquesta oferta de Productes i Serveis continguts en aquest lloc web va dirigida únicament i exclusivament als residents a Espanya que contractin una assegurança.

La contractació per part de l'Usuari de qualsevol servei inclòs en aquest lloc web que no compleixi aquests requisits es realitzarà sota la seva responsabilitat exclusiva, exonerant a Línea Directa de qualsevol responsabilitat associada; Línea Directa podrà rebutjar l'alta com a client des del moment en què tingui coneixement que l'usuari no compleix els requisits esmentats prèviament.

Línea Directa Aseguradora podrà, a la seva sola discreció, denegar, retirar, suspendre i bloquejar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, l'accés als continguts o la prestació dels serveis a aquells usuaris de Línea Directa Aseguradora registrats que incompleixin aquest Avís Legal, o en cas de produir-se qualsevol tipus d’incidència relacionada amb la pòlissa o amb la gestió del sinistre.

Atenció i defensa de l'assegurat

Línea Directa atorga una importància fonamental a la qualitat del servei prestat als seus assegurats. Per aquest motiu i per facilitar la tramitació de les reclamacions que es puguin plantejar, tenim tota la informació disponible en l'enllaç següent:

Bústia de queixes i reclamacions

 

Miscel-lània

Durada i terminació

La prestació del servei d'aquest lloc web i els altres serveis tenen en principi una durada indefinida. No obstant això, Línea Directa podrà donar per acabat o suspendre qualsevol dels serveis del portal i de qualsevol dels Serveis. Quan això sigui possible, Línea Directa anunciarà la terminació o suspensió de la prestació del servei en el lloc web i dels altres Serveis.

Força major

Cap de les Parts assumirà cap responsabilitat per la no execució o el retard en l'execució de qualsevol de les seves obligacions respectives contretes en virtut d'aquest Avís Legal i dels serveis prestats per Línea Directa, si la manca d'execució o retard resultés o fos conseqüència d'un supòsit de força major o cas fortuït admès com a tal per la jurisprudència, en particular: els desastres naturals, la fallada en la transmissió dels paquets IP, la guerra, l'estat de setge, les alteracions de l'ordre públic, la vaga en els transports, el tall de subministrament elèctric o qualsevol altra mesura excepcional adoptada per les autoritats administratives o governamentals.

Confidencialitat

Tota informació que qualsevol de les parts comuniqui o faciliti a l'altra o a la qual tingui accés, serà considerada confidencial i no podrà ser divulgada, mostrada, reproduïda, copiada, discutida amb tercers, ni emprada per cap de les parts per a fins aliens a si mateixa.

Llei aplicable i jurisdicció

Aquest Avís Legal es regeix per la legislació espanyola. En la mesura que així ho permeti la llei, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, acorden sotmetre's a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Madrid capital.

Servei d'Atenció al Consumidor

900 801 145 Atenció al Consumidor 8:30-18h. (L-V)