Anar a l'àrea de clients Alta i gestió de comunicats

Política de privadesa i tractament de dades personals

a) Tractaments de Línea Directa com a únic responsable:

A continuació, et mostrem la informació bàsica, o resumida, sobre el tractament de les teves dades. Recorda que pots ampliar aquesta informació accedint a la Informació addicional o sol·licitant-ne una còpia a les adreces de contacte que indiquem a l'apartat Responsable. A més, en cas que tinguis algun dubte sobre qualsevol expressió, hem inclòs al nostre lloc web un glossari de termes de privadesa i hem ressaltat els conceptes i les expressions que pots consultar-hi.

Responsable
Línea Directa Aseguradora, SA, amb domicili a Isaac Newton, 7, 28760 Tres Cantos, Madrid. Per a qualsevol aclariment, suggeriment o reclamació quant a la teva privadesa, Línea Directa ha nomenat un delegat de Protecció de Dades amb qui pots contactar a través del correu electrònic privacidad@lineadirectaaseguradora.com o mitjançant carta postal, amb l'assumpte «Protecció de dades».

Destinataris i transferències
Sempre accediran a les teves dades el menor nombre de persones i entitats possibles, i es convertiran en dades anònimes o pseudonimitzades sempre que sigui possible. Així, com a resum, podran tenir accés a les teves dades (i) Línea Directa, (ii) els sistemes comuns d'informació del sector assegurador previstos per la llei en cas de contractació d'una pòlissa, (iii) les entitats que tu autoritzis o (iv) que la normativa obligui, i (v) els proveïdors homologats que actuïn com a encarregats del tractament amb els quals se signen acords de confidencialitat, incloses, en cas de transferència de dades fora de l'Espai Econòmic Europeu, les clàusules aprovades per la decisió de la Comissió Europea, les normes corporatives vinculants o altres garanties adequades previstes a la normativa. Consulta la informació ampliada per a més obtenir més dades.

Finalitats i legitimació
A continuació, et mostrem un resum dels principals tractaments que s'han efectuat, inclosos els relatius a l'ús de perfils o decisions automatitzades, agrupats per finalitats i legitimació:

Per complir les pòlisses o sol·licituds precontractuals, emparats en els teus contractes, precontractes i sol·licituds.

 • Atendre les teves sol·licituds i les renovacions de pòlisses.
 • Determinar el risc assegurat i fixar la prima de l'assegurança de forma objectiva i imparcial, per a la qual cosa es consulten fitxers de solvència i sistemes comuns d'informació del sector assegurador, i s'utilitzen tècniques de perfilat a través de decisions automatitzades, d'acord amb allò que s'ha detallat a la informació addicional.
 • Formalitzar i executar els contractes, així com complir les pòlisses i les relacions establertes amb tu, la qual cosa implica gestionar l'accés o login a les teves àrees a la web o en una app, així com gestionar i emmagatzemar les trucades telefòniques i accessos web que serveixin per justificar la contractació o celebració de tràmits relatius als teus serveis o a la teva pòlissa o pòlisses.
 • Comunicar les dades en cas de reassegurança, d'acord amb la llei.
 • Abonar i tramitar els sinistres, i fer les investigacions autoritzades per la llei.
 • Reclamar a les asseguradores i als responsables d'un sinistre i, a més, un cop pagada la indemnització, exercitar els drets i les accions que et corresponguessin com a persona assegurada amb motiu del sinistre.
 • Determinar l'assistència sanitària a la persona perjudicada, així com la fixació d'un valor d'indemnització.
 • Pagar als prestadors de serveis sanitaris, o reintegrar a la persona assegurada o als seus beneficiaris, les despeses d'assistència sanitària que s'haguessin fet en l'àmbit d'un contracte d'assegurança d'assistència sanitària.

Per complir la normativa, emparats en obligacions legals.

 • Dotar provisions, per a la qual cosa necessitem elaborar perfils i prendre decisions automatitzades que ens permetin preveure la probabilitat d'ocurrència d'un sinistre, la qual cosa suposa fer servir les teves dades per a aquests fins en la generació d'estudis i models estadístics.
 • Mantenir les teves dades de forma anònima per crear aquests models estadístics que permetin complir la normativa.
 • Portar els llibres de comptabilitat exigits pel Codi de comerç i altres disposicions aplicables, així com els registres de comptes, sinistres, provisions tècniques i inversions, i efectuar auditories comptables.
 • Comunicar dades entre empreses del mateix grup per al compliment de les obligacions de supervisió establertes a la llei.
 • Comunicar les teves dades a les autoritats i als sistemes comuns del sector assegurador.
 • Conservar la informació precontractual d'acord amb la llei, així com resoldre queixes.
 • Lluitar contra el frau, que també és una missió d'interès públic.

Per formalitzar, mantenir o executar els contractes o els nostres serveis, emparats en l'interès legítim.

 • Verificar, completar i corregir les dades necessàries per complir el contracte o la llei.
 • Verificar, completar i corregir dades necessàries per als contractes, a fi d'agilitzar el procés de contractació, i evitar errors sobre informació complicada de conèixer (número de bastidor del vehicle, etc.)
 • Fer investigacions per a la contractació i el pagament d'indemnitzacions.
 • Fer cessions a empreses del grup per complir fins administratius interns, per garantir la seguretat de la xarxa i de la informació, així com per a la gestió centralitzada de recursos informàtics (aplicacions i servidors intragrup) o per a la prevenció de delictes.
 • Si ets una persona jurídica, es tractaran les dades de les persones de contacte.
 • Dur a terme els tractaments necessaris per a executar les operacions mercantils o societàries que calgui o convingui efectuar.
 • Comprovar la qualitat del servei que et prestem, en particular el telefònic.
 • Elaborar perfils i segmentacions per prestar els nostres productes i serveis de forma òptima, en particular, una millor atenció telefònica a través d'agents que puguin atendre't eficaçment segons allò que prefereixis, t'interessi i necessitis.

Per a fins comercials emparats en un interès legítim.

 • Remetre comunicacions comercials a clients de les nostres assegurances i els beneficis associats a les teves pòlisses.
 • Elaborar perfils comercials i segmentacions només per remetre comunicacions comercials que siguin del teu interès i per prestar la millor atenció telefònica.
 • Verificar, completar i corregir les teves dades amb finalitats comercials.
 • Elaborar models de comportament comercial amb dades anònimes i pseudonimitzades.
 • Proposar que responguis a una enquesta de qualitat del servei.

Per a fins comercials emparats en la llei.

 • Enviar comunicacions comercials per correu electrònic o qualsevol mitjà de comunicació electrònica equivalent, dels nostres productes o serveis, similars als que, inicialment, van ser objecte de contractació.

Per lluitar contra el frau emparats en obligacions legals i d'interès públic.

 • Detectar i prevenir el frau també en l'abonament de les indemnitzacions quan hi ha un sinistre, i facultar la normativa per fer les investigacions necessàries.
 • Efectuar anàlisis de sinistralitat, per a la qual cosa caldrà, de vegades, elaborar perfils i prendre decisions automatitzades en la selecció del risc i en la gestió de sinistres.
 • Controlar els accessos per internet amb la mateixa IP, o les dades de contractació facilitades, per evitar que tercers contractin en nom d'altres.

Per a les finalitats que tu indiquis o consentis.

 • Tractarem les teves dades per a altres finalitats que puguis haver consentit mentre no revoquis el consentiment. Pots revisar-ne alguns exemples a la informació addicional.

Categories i fonts de les teves dades
Recollim les dades que ens lliures i, a més, per a les finalitats de fixar el preu a l'import més baix així com per contrastar i completar les dades subministrades, comptem amb diferents bases de dades accessibles legalment. Així, obtenim dels sistemes comuns del sector assegurador les categories de dades sobre sinistralitat de vehicles i control de frau; i dels fitxers de solvència la informació sobre el pagament o l'impagament d'obligacions. De fonts d'accés públic, en funció de cada pòlissa, per a assegurances de la llar, del cadastre i de fitxers basats en el cadastre que combinen altres dades públiques, es recullen la tipologia de l'habitatge, els metres quadrats i les dades demogràfiques associades a zones geogràfiques; i per a assegurances de vehicles, del fitxer de la DGT i fitxers basats en aquest, les dades tècniques i jurídiques del vehicle. Consulta l'abast de les categories de dades i les seves fonts a la informació addicional.

Els teus drets
Podràs accedir, rectificar i sol·licitar la cancel·lació i l'oposició al tractament de dades, tant al realitzat per interès legítim com també a retirar-ne el consentiment en cas que l'haguessis donat, així com sol·licitar la limitació del tractament i la portabilitat de les dades, en els casos i amb l'abast que estableixi la normativa aplicable en cada moment. A més, en els casos de decisions automatitzades per a l'elaboració de perfils, pots sol·licitar intervenció humana, impugnar-les i manifestar la teva oposició d'acord amb la normativa. Pots exercitar els teus drets fent clic aquí o dirigint-te a nosaltres a les adreces postals i electròniques que s'indiquen a l'apartat Responsable. Tret que ens indiquis el contrari, les dades que ens facilitis per obtenir un pressupost es cancel·laran un cop expiri la seva vigència, si l'assegurança no arriba a formalitzar-se.

En cas que subministris dades de terceres persones, com ara assegurades, beneficiàries, perjudicades, etc., hauràs de comptar amb el seu consentiment i traslladar-los aquesta informació.


b) Tractaments en què Línea Directa és corresponsable: privadesa de les dades contingudes als sistemes comuns d'informació del sector assegurador.

Línea Directa és corresponsable dels sistemes comuns d'informació del sector assegurador i, com a tal, s'ha adherit al Codi de conducta promogut per UNESPA i aprovat per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest sentit, t'informem del següent:

Si la teva pòlissa és de vehicles

 • Línea Directa comunicarà les dades històriques de les pòlisses i els sinistres al Sistema d'Informació Històric d'Assegurances d'Automòbils, del qual és corresponsable del tractament. La seva finalitat és facilitar, en el moment de la subscripció del contracte, informació rigorosa i contrastada de les dades de sinistralitat mitjançant la posada en comú de la informació, obtinguda a través de pòlisses i sinistres dels cinc últims anys, en els termes expressats a la Llei de responsabilitat civil i assegurança a la circulació de vehicles de motor.
 • Línea Directa comunicarà les dades històriques de nombre de sinistres relacionats amb la teva assegurança o de sinistres amb la teva implicació al Sistema d'informació de pèrdua total, robatori i incendi, del qual és corresponsable del tractament. La seva finalitat és facilitar la identificació automatitzada de possibles situacions d'anomalia i de risc de frau, cooperar amb les forces i els cossos de seguretat en facilitar la investigació de possibles delictes de robatori i estafa, entre d'altres, relacionats amb els vehicles de motor assegurats; i cooperar amb Centro Zaragoza, els cossos i les forces de seguretat, la Direcció General de Trànsit i l'entitat asseguradora afectada en la identificació i la localització dels vehicles robats i indemnitzats.

Si la teva pòlissa és de la llar

 • Línea Directa està en tràmit d'adherir-se al Sistema d'informació de prevenció del frau en assegurances de rams diversos. A partir d'aquesta adhesió, procedirà a comunicar les dades de sinistralitat relacionades amb la teva assegurança o el teu sinistre, entre les quals hi ha l'assegurança que has contractat o el sinistre en què hi ha la teva implicació, amb la condició de corresponsable del tractament del sistema esmentat. La seva finalitat és la prevenció i la detecció del frau, ja sigui prevenint l'entitat asseguradora una vegada s'hagi emès la pòlissa o detectant el frau ja comès en els sinistres declarats. Així mateix, la seva finalitat serà cooperar amb les forces i els cossos de seguretat facilitant la investigació de possibles delictes de robatori i estafa, entre d'altres, relacionats amb els béns assegurats.

Per a l'exercici dels drets de protecció de dades sobre dades contingudes als sistemes comuns d'informació del sector assegurador, pots adreçar-te a:TIREA, ctra. de Las Rozas a El Escorial, km 0,3, Las Rozas 28231 MADRID.

Podràs trobar la resta d'informació sobre protecció de dades als webs de:

Versió actualitzada el març de 2023.