Glossari de termes

Per si tens algun dubte sobre els termes utilitzats a la nostra Política de Privadesa i tractament de dades personals, a continuació incloem un glossari:

Anonimitzar

La teva informació es pot «anonimitzar» de manera que ja no t'identifiqui o guardi relació amb tu ni amb cap persona física identificada o identificable. De vegades aquesta és la millor manera de garantir la confidencialitat.

Pots obtenir més informació als considerants 26 i 57, així com a l'article 11 de l'RGPD.

Anònimes (dades convertides en)

Consulta «anonimitzar».

Bloqueig de les dades

L'article 32 de la LO 3/2018, de 5 de desembre, obliga a bloquejar les dades, legalment, quan sigui procedent la seva supressió o rectificació, de manera que es conservin únicament a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals per a l'atenció per part d'aquesta entitat de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el seu termini de prescripció. A més, a Línea Directa Aseguradora procurem aplicar, abans del bloqueig ordenat per la llei, una restricció o bloqueig voluntari de les dades perquè accedeixi a la informació el menor nombre de persones i només per a certes finalitats.

Pots obtenir més informació a la lletra c) del punt 1 de l'article 5 de l'RGPD.

Cadastre immobiliari

El cadastre immobiliari és un registre administratiu dependent del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública on es descriuen els béns immobles rústics, urbans i de característiques especials. Està regulat pel text refós de la Llei del cadastre immobiliari. La inscripció al cadastre immobiliari és obligatòria i gratuïta. Part de la seva informació és accessible públicament, de manera que pot ser molt útil per completar i revisar l'objecte assegurat o les seves circumstàncies, com passa a les pòlisses de la llar on es descriu un habitatge.

Comunicacions comercials

Es tracta de tota forma de comunicació dirigida a la promoció, directa o indirecta, de la imatge o dels béns o serveis d'una empresa, organització o persona que faci una activitat comercial, industrial, artesanal o professional.

Pots obtenir més informació a l'Annex i al contingut de la Llei 34/2002, d'11 de juliol.

Consentiment de l'interessat

És una de les possibles bases per al tractament de les dades. Recorda que el teu consentiment serà una manifestació de voluntat lliure, específica, informada i inequívoca per la qual acceptes un tractament, sigui mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa.

Pots obtenir més informació, entre altres fonts, als considerants 32, 42 i a l'article 7 de l'RGPD.

Corresponsable

Quan dos o més responsables determinen conjuntament els objectius i els mitjans del tractament s'anomenen corresponsables del tractament. Per exemple, això succeeix a l'àmbit dels Sistemes Comuns d'Informació del Sector Assegurador, on diverses asseguradores serien corresponsables de les teves dades.

Pots obtenir més informació a l'article 26 de l'RGPD.

Dades manifestament públiques

Consulta «fonts d'accés públic».

Decisions automatitzades

Es tracta de decisions preses sense intervenció humana, és a dir, basades únicament en un tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils. Si aquestes decisions produeixen efectes jurídics o afecten significativament de manera similar, només seran possibles si estan basades en la subscripció o execució d'un contracte, autoritzades per la normativa o fundades en el teu consentiment.

Pots obtenir més informació a l'article 22 de l'RGPD i en els considerants 71 i 72 de l'RGPD, entre d'altres.

Delegat de Protecció de Dades (DPD)

És la persona encarregada a Línea Directa Aseguradora de salvaguardar la teva privadesa i supervisar el compliment de la normativa. Pots consultar la seva inscripció al lloc web www.aepd.es i contactar amb el nostre DPD en la forma indicada a la Política de privadesa.

Pots obtenir més informació als articles 37 a 39 de l'RGPD.

Encarregat del tractament

De vegades cal contractar tercers especialitzats per a la prestació de certs serveis i compartir amb ells la teva informació únicament perquè es presti aquest servei. Aquests tercers seran els encarregats del tractament i estaran subjectes a contractes i altres salvaguardes per garantir la confidencialitat de la teva informació.

Pots obtenir més informació al punt 8 de l'article 4 de l'RGPD i a l'article 28 de l'RGPD.

Fitxers de la DGT

La Direcció General de Trànsit permet consultar dades tècniques del vehicle que es vulgui assegurar, com ara la cilindrada o el número de bastidor, entre d'altres, cosa que ens permet completar la informació de l'objecte assegurat. De vegades, també, es pot sol·licitar l'accés a altres bases de dades de la DGT, on s'obté informació com ara el nombre de punts associats al teu carnet de conduir, perquè puguis accedir a certes promocions i descomptes.

Fonts d'accés públic

A la lletra f) del punt 2 de l'article 14 de l'RGPD es fa referència com a possible origen de les dades a les fonts d'accés públic, com ara una pàgina web accessible sense restriccions, certs directoris, etc., o en suma, a fitxers la consulta dels quals pugui ser realitzada, per qualsevol persona, sense que hi hagi cap norma que ho prohibeixi o sense més exigència que, si escau, l'abonament d'una contraprestació.

Pots obtenir més informació de la seva utilització, per exemple, a l'article 58 bis de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny.

Interès legítim

És una de les possibles bases de legitimació que permeten el tractament de les dades segons la lletra f) del punt 1 de l'article 6 de l'RGPD, que assenyala que és possible tractar la informació per a satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i les llibertats fonamentals de l'interessat que requereixin la protecció de dades personals, tenint en compte les expectatives raonables dels interessats basades en la relació amb el responsable.

Als considerants 47 i 48 de l'RGPD es posen diversos exemples.

Minimització de dades

Les dades han de ser adequades, pertinents i limitades al que sigui necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

Pots obtenir més informació a la lletra c) del punt 1 de l'article 5 i a l'article 25, així com al considerant 156, entre d'altres, de l'RGPD.

Perfilat, perfils

Al punt 4 de l'article 4 de l'RGPD es defineix l'«elaboració de perfils» com tota forma de tractament automatitzat de dades personals consistent a utilitzar dades personals per avaluar determinats aspectes personals d'una persona física, en particular per analitzar o predir aspectes relatius al rendiment professional, la situació econòmica, la salut, les preferències personals, els interessos, la fiabilitat, el comportament, la ubicació o els moviments de la persona física esmentada.

Pots obtenir més informació a l'article 22 i als considerants 71 i 72, entre d'altres, de l'RGPD.

Pseudonimització

Procés que fa que la teva informació no pugui estar relacionada o identificada amb tu, tret que es tingui alguna altra informació addicional per revertir el procés, i això sempre que aquesta informació addicional figuri per separat i estigui subjecta a mesures tècniques i organitzatives destinades a garantir que les dades personals no siguin atribuïdes a una persona física identificada o identificable.

Pots obtenir més informació als considerants 26, 28, 29, entre d'altres; al punt 5 de l'article 4, i als articles 25 i 32 de l'RGPD.

Pseudonimitzades (dades)

Informació que ha passat per un procés de pseudonimització.

Qualitat de la dada

L'exactitud de la informació és un dels principis que obliga que les dades es mantinguin exactes i, si cal, actualitzades. Pots obtenir més informació a la lletra d) del punt 1 de l'article 5 de l'RGPD.

Responsable

En aquest cas és Línea Directa Aseguradora, perquè és la persona que, de manera separada o juntament amb altres, determina les finalitats i mitjans del tractament. En una part dels tractaments actua de forma individual, i en altres com a «corresponsable».

Pots obtenir més informació al terme Corresponsable i al punt 7 de l'article 4 de l'RGPD.

Segmentació de dades

Segmentar dades consisteix a agrupar-les segons determinats aspectes en comú, com ara el mateix codi postal, la mateixa edat, etc., per aconseguir, per exemple, remetre una informació destinada exclusivament a la zona geogràfica predeterminada pel codi postal elegit, per l'edat seleccionada, etc., cosa que permet millorar l'eficiència i adaptar millor qualsevol acció a un espectre concret de persones, de manera que també s'evita la fatiga de dirigir-se a d'altres.

Sistemes Comuns d'Informació del Sector Assegurador

Es tracta de fitxers comuns al sector d'assegurances, previstos a la Llei, i regulats per un Codi de Conducta aprovat per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, promogut per UNESPA (Unió Espanyola d'Entitats Asseguradores i Reasseguradores). Pots consultar aquest codi a https://www.aepd.es/es/documento/codigo-conducta-unespa-cc-0012-2019.pdf

Línea Directa s'ha adherit al compliment d'aquest codi de conducta d'acord amb allò indicat a la Política de privadesa i tractament de dades personals, i per això és corresponsable de les dades en els fitxers adherits, juntament amb altres asseguradores.

Per a l'exercici dels drets de protecció de dades sobre dades contingudes als sistemes comuns d'informació del sector assegurador, pots adreçar-te a:TIREA, ctra. de Las Rozas a El Escorial, km 0,3, Las Rozas 28231 MADRID.

Podràs trobar la resta d'informació sobre protecció de dades als webs d'UNESPA (www.unespa.es) y TIREA (www.tirea.es).

Pots obtenir més informació al punt 7 de l'article 99 de la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.

Solvència, fitxers de

Els fitxers de solvència patrimonial o d'informació creditícia emmagatzemen dades de compliment o incompliment d'obligacions dineràries, com ara el pagament o l'impagament de deutes. Es presumeix que el seu ús és lícit per fixar la prima d'una assegurança en el moment de contractar o renovar la pòlissa, entre altres finalitats.

Pots obtenir més informació a l'article 20 de la LO 3/2018, del 5 de desembre.

Transferència de dades fora de l'Espai Econòmic Europeu

La normativa permet que es pugui comptar amb mitjans o instruments, propis o de tercers, ubicats a països amb legislació adequada que garanteixi la protecció de les teves dades, com seria òbviament Espanya, països de l'Espai Econòmic Europeu, o amb transferència de les dades fins i tot a tercers països quan hi hagi una Decisió de la Comissió Europea que així ho determini. Fora d'aquests casos caldrà sempre tenir instruments i garanties adequats.

Pots obtenir més informació als articles 44 i següents de l'RGPD, així com a l'enllaç següent:

https://www.aepd.es/es/derechos-y-deberes/cumple-tus-deberes/medidas-de-cumplimiento/transferencias-internacionales

Tractament de dades

Al punt 2 de l'article 4 de l'RGPD es defineix com qualsevol operació o conjunt d'operacions fetes sobre dades personals o conjunts de dades personals, sigui per procediments automatitzats o no, com ara la recollida, el registre, l'organització, l'estructuració, la conservació, l'adaptació, la modificació, l'extracció, la consulta, la utilització, la comunicació per transmissió, la difusió o qualsevol altra forma d'habilitació d'accés, la confrontació, la interconnexió, la limitació, la supressió o la destrucció.
Compartir aquesta pàgina
Icono facebook   Icono twitter