Anar a l'àrea de clients Alta i gestió de comunicats

Política de privadesa

Política de privadesa de Línea Directa Aseguradora S. A.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Responsable. Qui tractarà les vostres dades?

 • El responsable és Línea Directa Aseguradora S. A. Compañía de Seguros y Reaseguros,S.A., amb CIF A-80871031 i domicili a Ronda de Europa, 7, Tres Cantos, Madrid, C. P. 28760.
 • Podeu contactar amb nosaltres per correu electrònic a l’adreça següent: privacidad@lineadirectaaseguradora.com. Si us voleu posar en contacte amb Línea Directa, ho podeu fer mitjançant l’adreça electrònica esmentada o trucant al telèfon 902.123.123.
 • Si us cal contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades ho podeu fer a l’adreça dpo@lineadirectaaseguradora.com o enviant una carta postal a la mateixa adreça, incloent com a destinatari «Delegado de Protección de Datos”.

Finalitats: per què necessitem les vostres dades?

Hi ha usos de les dades que són necessaris (per complir la normativa i els contractes), mentre que d’altres són addicionals (depenen que s’atorgui el consentiment o que s’apreciï interès legítim), i es consideren compatibles perquè l’objectiu és fer-vos arribar comunicacions comercials que realment us interessin, ajustades al vostre perfil personal, o millorar la qualitat dels nostres serveis i productes.

 • Els tractaments necessaris, emparats en el contracte o en el compliment de la normativa són:
  • Quan ens demaneu productes o quan s’hagin de renovar les pòlisses, farem servir les vostres dades per a preparar-vos una oferta o pressupost d’assegurança, i en fixarem el preu (tarifació de la prima).
  • Per a la tarifació elaborarem un perfil basat en decisions automatitzades, que inclouen la consulta a arxius comuns de sinistralitat del sector assegurador i la consulta d’arxius de solvència patrimonial relatius al compliment o incompliment o propensió a l’incompliment o compliment d’obligacions dineràries, elaborant perfils que ens permetin ajustar els preus i ser més competitius. Vegeu l’apartat «arxius de solvència». També es consultaran arxius públics, com el cadastre (molt útil per a les nostres assegurances d’habitatge a fi de poder completar i contrastar la informació que ens lliureu sobre la vostra llar), o arxius de la Direcció General de Trànsit, per a la mateixa finalitat, en assegurances de cotxe, ja que ens ajudarà a evitar errors sobre el vehicle assegurat i agilitzarà el procés de contractació.
  • També farem servir les vostres dades per poder formalitzar el contracte d’assegurança, mantenir-lo, renovar-lo i, en definitiva, exercir la gestió i el control de la pòlissa o les pòlisses que subscrigueu. Això inclou la gestió dels sinistres que es puguin produir, i també la gestió i conservació de les trucades telefòniques corresponents. Per formalitzar el contracte la normativa pot obligar a vegades a fer una prova d’idoneïtat i conveniència, la qual farem.
  • Totes les asseguradores hem de fer provisions comptables per garantir que podrem pagar qualsevol sinistre d’un assegurat. Per això ens cal elaborar perfils i prendre decisions automatitzades que ens permetin preveure els riscos estadístics d’esdeveniment de sinistres, la qual cosa requereix utilitzar les vostres dades amb les finalitats d’estudi esmentades i models estadístics, classificacions o “scorings”; també per evitar el frau en la selecció del risc i en la gestió de sinistres, fent anàlisis de sinistralitat i mantenint-vos les dades en forma estadística i anònima, fins i tot un cop acabat el contracte, amb aquestes finalitats.
  • Les dades es poden supervisar i, per tant, comunicar a les autoritats administratives encarregades de vetllar pel compliment de la normativa i de la solvència, en aquest cas la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.
  • Per fixar els preus més baixos i prevenir el frau, totes les asseguradores podem consultar arxius comuns de sinistralitat, la qual cosa pot requerir que hàgim de comunicar les vostres dades a aquests arxius. Vegeu l’apartat «arxius comuns del sector assegurador».
  • Per poder complir la pòlissa d’assegurances i assumir-ne les conseqüències, la llei ens habilita per utilitzar les vostres dades per:
   • Determinar l’assistència sanitària que s’hauria d’haver facilitat al perjudicat i la indemnització que sigui procedent, en cas que les hagi de pagar Línea Directa.
   • El pagament correcte als prestadors de serveis sanitaris o el reintegrament a l’assegurat o als seus beneficiaris de les despeses d’assistència sanitària que s’haguessin fet en l’àmbit d’un contracte d’assegurança d’assistència sanitària.
   • A més, en el cas de Línea Directa, s’informa que l’entitat constitueix un grup. Per tant, pot ser necessari comunicar dades personals entre empreses del grup per al compliment de les obligacions de supervisió establertes segons la llei.
   • Finalment, la llei també ens habilita a comunicar a les entitats reasseguradores, si n’hi ha, les dades que siguin estrictament necessàries per a la formalització del contracte de reassegurança en els termes que preveu l’article 77 de la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança, o per dur a terme les operacions connexes, és a dir, estudis estadístics o actuarials, anàlisi de riscos o investigacions per als clients, i qualsevol altra activitat relacionada o derivada de l’activitat reasseguradora.
  • També utilitzarem les vostres dades per enviar-vos la informació i els pressupostos que ens hàgiu sol-licitat, de la manera en què ens hàgiu indicat, ja sigui per correu electrònic o a través d’un altre mitjà de comunicació equivalent, en els terminis que hàgiu habilitat per fer-ho.
 • Els tractaments addicionals, emparats en interès legítim i per als quals s’admet l’exercici d’oposició:
  • La normativa ens obliga a mantenir actualitzades les vostres dades identificadores i altres d’incloses com a necessàries en cada contracte. Amb aquesta finalitat, es podran obtenir dades públiques (registres públics, cadastre o d’altres que hàgiu fet manifestament públiques) si cal complir obligacions d’identificació o altres d’establertes en els paràgrafs anteriors.
  • Fer enquestes. Volem donar sempre el millor servei i volem que ens ajudeu a millorar. Per això és possible que també usem les vostres dades per fer enquestes sobre la qualitat del servei que us prestem. Us agraïm la col·laboració per endavant.
  • També és possible que calgui cedir dades a les empreses del grup per a finalitats administratives, per garantir la seguretat de la xarxa i de la informació, o de prevenció del frau, basant-nos en l’interès legítim.
  • Volem que ens conegueu i que us pugueu beneficiar de descomptes i ofertes, tant propis com de tercers, amb els quals s’arribi a acords en interès vostre i sempre que es respecti l’expectativa de la vostra privadesa. Per a això, és possible que un dels tractaments sigui l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol canal, inclòs el correu electrònic o mitjans de comunicació equivalent. Així us fem partícip d’accions d'accions de fidelització, enquestes promocionals, sortejos, etc., sobre assegurances, productes financers, el món del motor, l’habitatge i la decoració o esports i salut. Recordeu que la possibilitat d’oposar-vos-hi és oberta en tot moment.
  • A més, podrem adequar les nostres ofertes comercials al vostre perfil particular, la qual cosa ens permetrà ser més competitius. Per a això es prendrà la informació de dades pròpies de la vostra activitat de contractació i de la pròpia pòlissa, així com de la vostra navegació. No es prendran decisions automatitzades basades en aquest perfil que us puguin comportar efectes jurídics. Recordeu que la possibilitat d’oposar-vos-hi és oberta en tot moment.
  • Actualitzar-vos les dades amb fins comercials, per a la qual cosa es podran obtenir dades públiques (registres públics, cadastre o d’altres que hàgiu fet públiques manifestament).
  • Crear models de comportament amb dades pseudonimitzades i anònimes, amb la finalitat de crear nous productes o millorar el servei amb què us atenem.
  • Les dades de contacte de persona jurídica referides a la vostra localització professional també es tractaran, amb interès legítim, amb la finalitat de mantenir relacions comercials o altres de qualsevol naturalesa amb la persona jurídica en què l’afectat presti serveis. El mateix s’aplicarà a les dades d’empresaris individuals quan s’hi refereixin únicament en aquesta condició i el tractament no sigui per iniciar-hi una relació com a persones físiques.
 • Els tractaments addicionals, emparats en el vostre consentiment i que sempre podreu retirar són:
  • Cessió de dades. A terceres empreses amb què s'hagués formalitzat algun acord pel qual tingueu algun avantatge per ser titular d'una pòlissa, o tingueu alguna targeta «Línea Directa». Recordeu que en qualsevol moment us podeu oposar o podeu revocar el consentiment en relació amb aquesta finalitat.
  • Enviar-vos comunicacions comercials de productes i serveis de tercers, o de productes no similars als que heu contractat, per qualsevol mitjà inclòs el telèfon, el correu postal i el correu electrònic, SMS, un altre mitjà de comunicació equivalent o un avís durant la navegació. Especialment dels sectors de finances, assegurances, motor, llar, salut, inversió, propietats immobiliàries, electrònica, telecomunicacions, oci, hostaleria i viatges.
  • La utilització de cookies amb les finalitats previstes en la política corresponent, que podeu consultar abans d’iniciar la navegació.
  • Si utilitzeu dispositius amb geolocalització, quan així ho consentiu per a la prestació d’un servei que requereixi aquesta funció.
  • La incorporació de les vostres dades als canals de fidelització, sortejos o altres productes en els quals hàgiu participat o participeu, d’acord amb les bases corresponents.

Terminis. Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

 • Les dades que ens lliureu per sol·licitar una pòlissa d’assegurances es poden conservar almenys durant el termini de vigència de l’oferta. En el moment de recollir-les us demanarem el consentiment per mantenir-les durant un termini màxim de dos anys, a fi de poder-vos oferir les nostres tarifacions quan arribi el venciment anual de l’assegurança que contracteu amb una altra companyia. Recordeu que en tot moment us poseu oposar a aquest consentiment o revocar-lo.
 • Les dades demanades per a la celebració d'un contracte d'assegurança, o les dades que s’originin durant el manteniment del mateix, es bloquejaran quan ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual es van obtenir. Aquest bloqueig suposarà que les vostres dades seran conservades únicament a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals per a l'atenció per part d'aquesta entitat de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el seu termini de prescripció. Un cop transcorreguts aquests terminis, les seves dades seran suprimides.

Per què a vegades cal elaborar perfils i adoptar decisions automatitzades?

 • Com ja s’ha exposat, per fixar la tarifa més baixa ajustada a les vostres condicions personals, cal prendre decisions basades en l’anàlisi automatitzada o informàtica de les dades que ens heu lliurat, o dels arxius als quals es pot accedir per a aquesta finalitat. La lògica d’aquestes decisions és la de poder atendre de forma àgil i objectiva totes les persones en els processos de contractació i renovació de les assegurances, ponderant així les mateixes circumstàncies per a tothom, de manera informàtica.
 • De la mateixa manera, les normes de solvència d’una asseguradora obliguen a fer estudis estadístics i elaborar perfils sobre cada assegurat. Això ens permet avançar-nos i preveure la possibilitat que succeeixi un sinistre. Així, per garantir-ne el pagament, es poden dotar provisions comptables adequades (reserves de diners previstes per a l’abonament de sinistres). Per fer-ho, és necessari adoptar decisions complexes a de caràcter informàtic i crear perfils d’assegurats amb els quals gestionar els riscos que siguin objecte de cobertures.
 • Finalment, el màrqueting modern comporta fer ofertes i descomptes que s’adiguin amb el vostre perfil particular. Això requereix analitzar les circumstàncies concretes de cada persona mitjançant eines informàtiques.

Legitimació. Per què necessitem les vostres dades? Possible oposició als tractaments.

 • La legitimació dels tractaments necessaris prové de la sol·licitud de formalització o de l’existència d’un contracte d’assegurança que hàgim formalitzat amb vós, i també de les obligacions legals que en dimanin. Sempre podreu veure els contractes que tingueu en vigor en l'apartat web ÀREA DE CLIENT. Especialment, aquests tractaments necessaris basats en la legislació estan autoritzats per la Llei 20/2015, de 14 de juliol, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.
 • Els tractaments addicionals en què podeu exercir els vostres drets d’oposició es basen en l’article 20 i següents de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de societat de la informació i comerç electrònic, i en l’existència d’interès legítim per a remetre comunicacions comercials als clients ja existents i elaborar perfils personals no complexos. L’interès legítim d’aquesta part se centra en la consideració del màrqueting com a finalitat essencial de qualsevol empresa, d’acord amb el considerant 47 del Reglament de Protecció de Dades, i en les consultes i respostes emeses per les autoritats de protecció de dades. Recordeu que en tot moment us hi podeu oposar.
 • La resta de tractaments addicionals es basen en l’existència del vostre consentiment. Recordeu que sempre el podeu revocar o oposarvos-hi més tard. La formalització del contracte o contractes que vulgueu contractar no està supeditada ni condicionada en cap cas a l’atorgament d’aquests consentiments per a finalitats addicionals.

Quines dades i tractaments són obligatoris i quines són les conseqüències de no facilitar-los?

 • Els formularis de recollida de dades inclouen, identificats amb un asterisc, els camps obligatoris per poder mantenir i formalitzar el contracte d’assegurança o sol-licitar-lo. En conseqüència, aquestes dades seran necessàries per a aquestes finalitats i, si no s’aporten, l’operativa no pot continuar.
 • Pel que fa als usos de les dades, les finalitats per a les quals no es demana un consentiment specífic són necessàries per a formalitzar el contracte d’assegurança o complir les obligacions legals corresponents a l’esmentat contracte o a la vostra sol·licitud de pressupost d’assegurança. La resta de finalitats són opcionals, requereixen consentiment o estan basades en un interès legítim, de manera que sempre us hi podeu oposar d’acord amb el que se us ha indicat a l’apartat anterior i en la informació bàsica, sense que la retirada del consentiment o la possible oposició condicionin l’execució del contracted’assegurança corresponent o la vostra sol·licitud. Per això, poden ser opcionals les finalitats relatives als punts 2.2 i 2.3.

Destinataris. Qui manipularà les vostres dades?

 • Els destinataris de les dades seran els serveis tècnics i comercials de Línea Directa, i també ho seran empreses del grup Línea Directa, per a fins administratius interns, inclòs el tractament de dades personals de clients. Són empreses del grup Línea Directa: Línea Directa Aseguradora S.A., Línea Directa Asistencia S.L.U., Motoclub LDA S.L.U., Centro Avanzado de Reparaciones S.L.U., Ámbar Medline S.L.U. i LDActivos S.L.U.
 • Les dades també es podran comunicar a les asseguradores o reasseguradores o a tercers col-laboradors o proveïdors de Línea Directa que, per raons de reassegurança, coassegurança o per l’operativa en la gestió de sinistres, intervinguin en la gestió de la pòlissa i dels vostres sinistres. Per exemple, als perits que avaluïn els sinistres o els agents amb els quals es contracti la pòlissa. En tots aquests casos de proveïdors hi haurà contractes que obliguin a mantenir la confidencialitat deguda.
 • Igualment, les dades es poden cedir, quan legalment sigui procedent, a arxius comuns del sector assegurador (vegeu l’apartat «arxius comuns del sector assegurador», als registres de sinistres i de pòlisses que preveu la llei, i a la Direcció General d’Assegurances en cas de reclamacions.
 • Finalment, les dades poden ser cedides a terceres empreses amb què s'hagués formalitzat algun acord pel qual tingueu algun avantatge per ser titular d'una pòlissa, o tingueu alguna targeta «Línea Directa», sempre que hàgiu donat el vostre consentiment o hi hagi una previsió legal que possibiliti o faci lícita la cessió.

Drets. Quins drets us corresponen en relació amb les vostres dades personals?

 • Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a Línea Directa s’estan tractant dades personals que us concerneixen i, en aquest cas, teniu dret a accedir a les vostres dades personals i a la informació addicional a què es refereix l’article 15.1 del Reglament de Protecció de Dades.
 • També teniu dret a sol-licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre d’altres circumstàncies, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir, hàgiu retirat el consentiment, o en cas que es produeixin altres supòsits, en funció del que disposen els articles 16 i 17 del Reglament de Protecció de Dades.
 • També podeu, en els casos previstos a l’article 18 del Reglament de Protecció de Dades, demanar la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest cas només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions, l’atenció a requeriments judicials o exigències legals.
 • Quan el tractament es basi en el vostre consentiment, teniu dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense cap perjudici.
 • Teniu dret a presentar qualsevol reclamació davant l’autoritat de control competent, la qual és, a Espanya, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades; això sense perjudici de les competències que, si s’escau, tinguin altres entitats autonòmiques o supranacionals, d’acord amb el Reglament de Protecció de Dades i la normativa nacional.
 • Disposeu del dret a sol·licitar la portabilitat de les dades que ens hàgiu facilitat, rebent-les en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a què es transmetin a un altre responsable, d’acord amb l’article 20 del Reglament de Protecció de Dades.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, també us podeu oposar al tractament de les vostres dades, especialment per als tractaments referits a l’elaboració de perfils o decisions automatitzades. En aquests casos, Línea Directa interromprà el tractament, tret que, per motius legítims imperatius o per la defensa davant possibles reclamacions, hagi de continuar, sempre d’acord amb l’article 21 del Reglament de Protecció de Dades.
 • En els casos de decisions basades només en decisions automatitzades que us comportin efectes jurídics o que tinguin un impacte similar al que tenen aquests efectes jurídics, teniu dret a obtenir una intervenció humana en aquesta decisió i a expressar el vostre parer. També, si ho voleu, podeu impugnar la decisió.

Drets. Com puc exercir els meus drets?

 • Podeu formular la sol•licitud d’exercici de drets mitjançant un escrit adreçat a LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA, S. A., a Tres Cantos, Madrid, Ronda de Europa 7, CP 28760 o mitjançant el formulari següent.
 • Si teniu cap dubte o us sembla que no se us ha atès de la manera deguda, no dubteu a contactar-nos i comunicar la queixa a través de l'adreça electrònica privacidad@lineadirectaaseguradora.com o mitjançant una carta postal dirigida a la mateixa adreça.

Procedència:

 • La informació que fem servir és la que ens faciliteu en relació amb la vostra persona o en relació amb tercers que us hi han autoritzat; per exemple, els menors per als qui contracteu algun producte, beneficiaris, assegurats no prenedors o tercers involucrats en un sinistre. A aquestes dades s’hi afegiran les dades que més endavant, durant la vigència de la Pòlissa, es generin.
 • Per poder fixar la prima de l’assegurança al menor import possible, i per a contrastar i completar les vostres dades, la llei ens permet accedir a la vostra informació i completar-la amb diferents bases de dades legalment accessibles, en funció de finalitats legítimes, procedents d’arxius que són titularitat de terceres entitats, com el cadastre, els arxius de la Direcció General de Trànsit, l’arxiu SINCO, arxius de solvència patrimonial i crèdit, i també altres arxius amb dades externes estadístiques. Totes aquestes fonts estan disponibles sense restriccions. De la mateixa manera, en certs casos, es poden actualitzar les dades amb d’altres que hàgiu fet manifestament públiques, com ara els perfils oberts de xarxes socials.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades d’identificació: nom, cognoms, adreça, telèfon i adreces postals o electròniques, entre d’altres.
 • Codis o claus d’identificació: usuaris i contrasenyes que es generin per operar al nostre lloc web, i adreces IP de les quals resulti una operativa determinada.
 • Informació comercial que es pugui aplegar. Pel que fa a les cookies, n’hi ha una política específica que podeu consultar a www.lineadirecta.com
 • Dades econòmiques i socioeconòmiques.
 • Dades de sinistralitat.
 • En el cas de determinats sinistres, o per a la contractació de pòlisses del ram de la salut, també es tractaran dades d’aquesta categoria de salut.

Fitxers comuns del sector assegurador i solvència.

 • UNESPA

  De conformitat amb l’habilitació legal continguda en l’article 25.4 del Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, les entitats asseguradores, a través de la seva associació empresarial UNESPA, han constituït els següents arxius:

  Arxiu històric d’assegurances d’automòbils, que té com a finalitat la tarifació i selecció de riscos. L’arxiu es constitueix amb la informació aportada per les entitats asseguradores i recull els antecedents de sinistres dels últims cinc anys, en els termes expressats a la Llei de responsabilitat civil i assegurança.

  Us comuniquem que les dades sobre el vostre contracte d’assegurança de l’automòbil i els accidents es cediran a l’arxiu comú ja citat.

  L’arxiu comú de pèrdua total, incendis i robatori de l’assegurança de l’automòbil. L’arxiu esmentat, constituït amb la informació aportada per les entitats asseguradores, té per finalitat prevenir i detectar el frau; sia advertint-ne l’entitat asseguradora en el moment de la contractació de la pòlissa o detectant un frau ja comès en els sinistres declarats. L’arxiu conté la integritat de la informació que consta en el vostre contracte d’assegurança, incloses les vostres dades de caràcter personal, i també els sinistres que es declarin i les liquidacions que percebeu. Així mateix, a fi de poder localitzar els vehicles desapareguts per robatori, tindrà accés a la informació el CENTRE SARAGOSSA i els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat, amb l’única finalitat de fer les comprovacions pertinents de vehicles que es localitzin per poder informar l’entitat asseguradora de la seva posada a disposició del propietari o, en cas que el vehicle hagi estat indemnitzat, de l’entitat asseguradora mateixa.

  Us comuniquem que, en cas que tingueu un sinistre en què hi hagi una pèrdua total, ja sigui per danys, incendi o robatori, les dades sobre el vostre contracte d’assegurança de l’automòbil i la informació relacionada amb el sinistre es cediran a l’arxiu comú ja citat.

  Si desitgeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició podeu dirigir-vos a TIREA, Ctra. Las Rozas a El Escorial km 0,3 Las Rozas 28231 Madrid. Per fer-ho us haureu d’identificar amb el DNI, el passaport, la targeta de residència o un altre document vàlid que us identifiqui i, en cas que actueu mitjançant un representant, cal presentar una autorització expressa de l’interessat, tot això amb la finalitat d’impedir l’exercici de drets a persones que no siguin l’interessat. En el supòsit que el domicili que figuri en el document d’identitat sigui diferent del que sol·liciteu, la informació, els documents i la correspondència es remetran al domicili que figuri en el document d’identitat, tret que se n’indiqui un altre i s’acrediti de manera suficient, atès que, en tractar-se d’un dret personalíssim, s’han d’adoptar les més grans salvaguardes per assegurar que qui exerceix el dret sigui l’interessat mateix, i garantir la privacitat i confidencialitat de les seves dades.

 • Arxiu informatiu de vehicles assegurats (FIVA o Fichero Informativo de Vehículos Asegurados).

  En el marc de l’assegurança de responsabilitat civil d’automòbils de subscripció obligatòria, el Consorci de compensació d’assegurances té l’encàrrec de gestionar l’Arxiu informatiu de vehicles assegurats (FIVA). Totes les entitats asseguradores que operen en aquesta assegurança tenen l’obligació, des del moment en què inicien les seves operacions, de comunicar diàriament al FIVA totes les altes i baixes de vehicles de motor que asseguren.

 • Ficheros de solvencia patrimonial.

  Si el prenedor té un deute cert, vençut i exigible amb Línea Directa, i sempre que es compleixin els requisits legals corresponents, Línea Directa podrà comunicar aquest impagament a arxius d’informació sobre solvència patrimonial i crèdit, en concret a ASNEF EQUIFAX gestionat per la societat Asnef- Equifax Servicios de Información sobre Solvencia y Crédito, S. L. i a BADEXCUG, gestionat per Experian Bureau de Crédito S. A.

  Així mateix, quan l’operació ho exigeixi, Línea Directa consultarà en arxius de solvència patrimonial relatius al compliment, incompliment o propensió a l’incompliment o compliment d’obligacions dineràries. Si el prenedor consta en qualsevol moment en algun dels arxius consultats, Línea Directa pot decidir no contractar amb aquesta persona o no renovar-li la pòlissa, sens perjudici del seu dret d’al·legar allò que consideri pertinent.

Quines obligacions tinc pel que fa a comunicar-vos les dades?

 • El Prenedor, o qui sol-liciti contractar una pòlissa, ha de notificar a Línea Directa les variacions que es produeixin en les dades facilitades. Així mateix, en el cas que subministri dades de terceres persones, com ara assegurats, beneficiaris, perjudicats, etc., haurà de comptar amb el vostre consentiment i traslladar-los aquestes clàusules, que s’entén que ells accepten.