Bustia de queixes

Si no estàs d'acord, us volem ajudar

Abans de presentar una queixa o reclamació formal(*), i amb la finalitat de respondre amb agilitat a la incidència, us recomanem que us poseu en contacte amb nosaltres.
Trucant als nostres telèfons
 
Ens podeu explicar el vostre cas i us trucarem al més aviat possible
 

Informació sobre el procediment de queixes i reclamacions

Qui pot reclamar
  • Els assegurats, els beneficiaris de l'assegurança i els beneficiaris de pòlisses d'assegurances contractades amb LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A.
  • Els tercers perjudicats per sinistres derivats de contractes d'assegurances subscrits amb LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A.
Quan es pot reclamar
Es pot formular una queixa o reclamació quan es consideri que alguna decisió adoptada per LÍNEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A. no respecta els drets que corresponen d'acord amb el contracte subscrit, sempre que:
  • Hi hagi una decisió formal de LÍNIA DIRECTA ASSEGURADORA, S.A. que denegui allò que l’assegurat considera que li correspon o hi hagi una inactivitat prou.
  • No es tracti d'una qüestió sotmesa o ja resolta per una decisió judicial, administrativa o arbitral.
Volem donar el millor servei
El Departament de Queixes i Reclamacions no és un servei destinat a resoldre dubtes o incidències relacionades amb la contractació, modificació i cobrament de les pòlisses o la gestió de sinistres. La Companyia té telèfons habilitats per a aquestes finalitats: Contacte per telèfon.
Com podeu reclamar
  • La reclamació o queixa s'ha de fer per escrit, consignant-hi les dades personals, el domicili, el número de pòlissa i els fets que justifiquen la pretensió del reclamant, qui haurà de signar l’escrit.
  • La reclamació o queixa es dirigirà al Departament de Queixes i Reclamacions de LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A.:
Per correu postal
Queixes i Reclamacions Línea Directa
Ronda de Europa, nº 7
28760 Tres Cantos (MADRID)
Per correu electrònic
D'acord amb el que preveu la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, o bé incorporant la signatura del reclamant en el correu esmentat. També podeu fer servir aquests mitjans per a qualsevol aclariment o consulta addicional relacionades.
 

ÉS REQUISIT INDISPENSABLE, PER A L'ADMISSIÓ A TRÀMIT D'UNA QUEIXA O
RECLAMACIÓ, QUE EL FORMULARI ESTIGUI SIGNAT PEL RECLAMANT.

UN COP SIGNAT ES POT ENVIAR PER CORREU ELECTRÒNIC A

 reclamaciones@lineadirecta.es.

Passos a seguir
  • Per a l'enviament d'un text de Queixa o Reclamació, és indispensable imprimir-lo, signar-lo i, després d’escanejar-lo com a document PDF, enviar-lo a l’adreça electrònica indicada més amunt.
  • Per a l'enviament del formulari de Queixa o Reclamació, disponible al web, és indispensable imprimir-lo, signar-lo i, després d’escanejar-lo com a document PDF, enviar-lo a l'adreça electrònica esmentada més amunt.
A continuació, trobareu disponible tot allò relacionat amb el nostre procediment i política de Queixes i Reclamacions en el document adjunt.

(*) En cas que no trobeu satisfactòria la decisió de la Companyia, us informem que Línea Directa Aseguradora, S. A. disposa del Departament de Queixes i Reclamacions i del Defensor de l’Assegurat, que tenen per objectiu la tramitació i la resolució de les reclamacions i queixes dels clients, sempre de conformitat amb les disposicions de l’OM ECO 734/2004, d’11 de març, i del reglament de funcionament propi. Tot seguit us informem del procediment que cal seguir.